Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-45

RK-14-2014-45.doc  RK-14-2014-45pr01.doc  RK-14-2014-45pr02.doc  RK-14-2014-45pr03.doc  RK-14-2014-45pr04.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-14-2014-45
NázevNávrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje 11. 3. 2014 projednala a doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 0452/09/2014/RK ke schválení Zásady zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na opravy a repase mobilní a požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina (RK-09-2014-48). Zastupitelstvo kraje 1. 4. 2014 materiál projednalo a na základě připomínek odsouhlasilo stažení bodu z jednání. Upravený materiál je nyní znovu předložen k projednání.
V předchozích letech a zejména v roce 2013 zaznamenal odbor sekretariátu hejtmana zvýšený nárůst žádostí obcí kraje o finanční pomoc při opravách požární techniky jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH). V loňském roce to bylo již devět žádostí. Žádosti se týkaly především větších oprav cisternových automobilových stříkaček, např. výměna nádrží, oprava čerpadel apod. Náklady na opravy tohoto druhu se pohybují okolo 500 tis. Kč na jeden automobil.
Kraj rozděluje každoročně na požární ochranu obcím a Krajskému sdružení SDH nemalou finanční částku (6 mil. Kč), ale vzhledem k velkému počtu požárních jednotek SDH činí dotace maximálně 60 tis. Kč. Tato částka zdaleka nestačí na rozsáhlejší opravy či repase požární techniky a obce musí prostředky hledat ve svém rozpočtu. Pro obce je výdaj na opravy požární techniky výrazným zásahem do jejich hospodaření a ne vždy si jej mohou dovolit. Důsledkem toho není požární technika obnovována v takové rozsahu, jaký by byl žádoucí. Dochází k zastarávání techniky, což má následně vliv na akceschopnost jednotky SDH. Jednotky SDH obcí zařazené do plánu plošného pokrytí jsou součástí integrovaného záchranného systému a je nanejvýš důležité, aby jimi prováděné zásahy byly na profesionální úrovni. Spolehlivá technika je proto základním předpokladem.
Návrh řešení Na základě připomínek zastupitelstva kraje byly zásady zastupitelstva kraje upraveny a znovu předloženy k projednání v orgánech kraje. Úpravy, které byly provedeny ve srovnání s předchozí verzí, jsou patrné ve změnových mat. RK-14-2014-45, př. 3
a RK-14-2014-45, př. 4.
Ve spojitosti s předložením upraveného materiálu se navrhuje zrušit předcházející usnesení rady kraje č. 0452/09/2014/RK k danému bodu jednání.
Je v zájmu kraje, aby vysoká úroveň bezpečnostního standardu v oblasti řešení mimořádných a krizových situací na území Kraje Vysočina, kterou kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem vybudoval, byla dlouhodobě zachována. Vybudovaný Integrovaný záchranný systém (IZS), který tento standard zajišťuje, je třeba neustále rozvíjet a udržovat. Součástí IZS jsou i jednotky SDH a akceschopnost každé z nich přispívá k jeho kvalitnímu fungování. Snížení akceschopnosti kterékoliv z jednotek SDH znamená možné omezení celkové funkce Integrovaného záchranného systému. Bezchybná funkce požární techniky je pro akceschopnost jednotky SDH naprosto nezbytná.
Z pozice kraje je vhodné monitorovat a podporovat udržení akceschopnosti jednotlivých složek IZS, respektive jednotek SDH obcí a v případě potřeby iniciovat opatření, kterým se akceschopnost jednotky zajistí. Jedním z opatření může být finanční podpora obcí, které žádají o příspěvek na opravy a repase požární techniky, zejména techniky, která je výbavou jednotky SDH zařazené do plánu plošného pokrytí. Odbor sekretariátu hejtmana proto navrhuje podpořit obce, které žádají o finanční příspěvek na opravu cisternové automobilové stříkačky, a to prostřednictvím zásad zastupitelstva kraje. Jedná se o podporu obnovy techniky, která tvoří základ jednotky SDH zařazené do plánu plošného pokrytí a je z pohledu kraje a rovněž Hasičského záchranného sboru prioritou.
Navržené zásady stanovují podmínky pro žádosti a poskytování podpory projektů oprav a repasí cisternových automobilových stříkaček. Jednotlivá podpora je plánována ve dvouletých cyklech. V prvním roce je vyhlášena výzva, následuje sběr a vyhodnocení žádostí. Konečným termínem pro sběr žádostí je 30. listopad. Termín je zvolen tak, aby obce měly dostatek času na podání žádostí a zohlednění plánovaného výdaje ve svém rozpočtu na další rok. Poté budou žádosti vyhodnoceny na základě kritérií uvedených ve výzvě. Na začátku následujícího roku bude předložen orgánům kraje k posouzení a schválení návrh vybraných obcí, kterým bude poskytnuta dotace. Se schválenými obcemi uzavře kraj smlouvy o poskytnutí dotace. Poté obce zahájí realizaci svého projektu. Termín pro dokončení a předložení závěrečné zprávy je stanoven do 31. října, což dává podpořeným obcím dostatek času na výběr vhodného zhotovitele a realizaci projektu.
Po předložení závěrečné zprávy, splnění podmínek smlouvy bude dotace vyplacena. Dvouletý cyklus je nastaven z důvodu, že není časově možné během jednoho roku realizovat takto obsáhlý projekt. Vyhlášení výzvy k podávání žádostí, jejich vyhodnocení a dodržení schvalovacích postupů posouvá vlastní realizaci projektu obcí do druhé poloviny roku. Obec potřebuje rovněž čas pro výběr vhodné firmy, která opravu či repase provede.
Dvouletý cyklus dává nadto výhodu při plánování rozpočtu na další rok. Lze dopředu naplánovat částku, která bude určena na dotační program. Rozpočet tak nebude zatížen neplánovanými výdaji v průběhu roku, které by v této souvislosti mohly vzniknout.
Navržená podpora byla stanovena na základě ceny opravy cisternové automobilové stříkačky pohybující se okolo cca 500 tisíc Kč. Dotace na jeden projekt je 50 % celkových nákladů, avšak maximálně 250 000,- Kč. Je stanovena i minimální výše dotace 150 000 Kč. Důvod pro stanovení minimální výše je, aby nedošlo k rozmělnění finančních prostředků na malé částky, čímž by dotace ztrácela svůj původní smysl podpořit finančně náročnější projekty, které jsou pro obce z vlastního rozpočtu obtížně realizovatelné. Menšími částkami jsou obce v oblasti požární ochrany podpořeny již nyní prostřednictvím zásad zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na akceschopnost jednotek SDH. Jedná se o částky do
60 tisíc Kč. Zásady pro poskytování dotace na opravy a repase tak vhodně doplní stávající systém poskytování dotací na požární ochranu. Nákup nové požární techniky je podpořen prostřednictvím Generálního ředitelství HZS ČR, které každoročně vypisuje dotační program na reprodukci požární techniky.
Současně se zásadami je předložen návrh výzvy pro prodávání žádostí o dotaci na opravy a repase (RK-14-2014-45, př. 2). Termín pro podání žádostí obcí je 30. listopad 2014, jak bylo popsáno výše.
Na základě počtu podaných žádostí obcí o dotaci na požární techniku v minulých letech se předpokládá, že počet žádostí, které by vyhověly stanoveným podmínkám pro poskytnutí dotace, nebude vyšší než deset.
Částka ke krytí výdajů na repase a opravy bude navržena do návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 v závislosti na počtu žádostí po vyhlášení výzvy.
StanoviskaHasičský záchranný sbor Kraje Vysočina nemá připomínky.
Ekonomický odbor: V případě, že Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina budou schváleny, bude třeba požadovanou částku na poskytnutí dotací obcím zapracovat do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, do kapitoly Požární ochrana a IZS. Pro informaci uvádíme, že obcím na území Kraje Vysočina se po změně zákona o rozpočtovém určení daní zvýšily daňové příjmy ve srovnání s rokem 2012 o více než 885 mil. Kč.
Bezpečnostní komise rady kraje Usnesení 04/01/2014/BK doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva pro poskytnutí dotací obcím na opravy nebo repase mobilní požární techniky Jednotek požární ochrany obcí v Kraji Vysočina.
Bezpečnostní rada kraje bere na vědomí usnesení č. 05/01/2014/BRK Informace o finanční podpoře dle navržených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení rady kraje č. 0452/09/2014/RK;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-14-2014-45, př. 1;
* Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-14-2014-45, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz