Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-44

RK-14-2014-44.doc  RK-14-2014-44pr01.doc  RK-14-2014-44pr02.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-14-2014-44
NázevFOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 určeného pro neziskové organizace, obce a školy s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0520/07/2013/ZK Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 (dále jen Program ). Program obsahuje řadu opatření, jejichž realizátorem by měly být, vedle Kraje Vysočina, Policie ČR, obcí a škol, i neziskové organizace Kraje Vysočina, působící v oblasti prevence kriminality. Vzhledem k tomu, že se jedná o organizace, jejichž činnost je hrazena ze získaných prostředků, byla i opatření v Programu, na jejichž plnění se neziskové organizace budou podílet, formulována ve smyslu podpory jejich činnosti zaměřené na konkrétní projekty prevence kriminality.
Při plnění těchto opatření půjde zejména o odbornou práci s pachateli a potenciálními pachateli trestných činů, oběťmi a potenciálními obětmi trestných činů, pro kterou nemá Kraj Vysočina odborné pracovníky ani prostředky. Jedním ze zdrojů financování projektů prevence kriminality a podpory činnosti organizací a institucí v této oblasti je i Fond Vysočiny.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracoval návrh Výzvy k předkládání projektů v rámci grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2014 , které by měly přispět k řešení hlavních bezpečnostních problémů Programu (dle přílohy č. 1 tohoto materiálu). Na podporu realizace uvedených projektů je ve Fondu Vysočiny alokována částka ve výši 1,5 mil. Kč. Podpora je určena neziskovým organizacím, obcím a školám Kraje Vysočina. Realizace projektů z oblasti sociální prevence by tak měla přispět ke snížení (omezení) trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu, násilné trestné činnosti, počítačové kriminality, domácího násilí, zadlužování občanů, ale i k práci s občany vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody, problémovými obyvateli sociálně vyloučených lokalit a k pomoci obětem trestných činů.
Projekty sociální prevence zahrnují aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.
StanoviskaOdbor informatiky - podpora byla zaevidována v systému e Dotace - ID FV00975.
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina - bude sděleno přímo na jednání rady kraje, neboť zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina se konalo dne 17. 4. 2014.
Odbor regionálního rozvoje - předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2014 dle materiálu RK-14-2014-44, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz