Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-41

RK-14-2014-41.doc  RK-14-2014-41pr01.pdf  RK-14-2014-41pr02.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-14-2014-41
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti žáků Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na GLOBE Learning Expedition
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpory gymnáziu na mezinárodní účast školního týmu v přírodovědném výzkumu.
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 nepřetržitě od roku 1996 aktivně spolupracuje na mezinárodním programu GLOBE (Global Learning to Benefit the Environment), jehož hlavní aktivitou je klimatologické pozorování, měření a následné vyhodnocení různých ukazatelů. Údaje jsou odesílány do USA, kde odborné zpracování výsledků garantuje NASA. Do projektu je zapojeno 3 688 škol z celého světa. Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 již několikrát získalo ocenění Chief Scientist Honor Roll za množství odeslaných dat a dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené školy. Jako jediní zástupci z České republiky byli žáci z Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci vybráni k účasti na výjimečné akci GLOBE Learning Expedition v Indii, která se koná v srpnu 2014. Ředitelka školy žádá Kraj Vysočina o finanční podporu účasti žáků Gymnázia
dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na GLOBE Learning Expedition. Žádost ředitelky školy a doporučení národního koordinátora projektu Sdružení TEREZA je v materiálu RK-14-2014-41, př. 1. Náklady na účast v expedici pro dvě žákyně a jejich doprovod činí 78 960 Kč, ředitelka školy žádá Kraj Vysočina o podporu ve výši 20 000 Kč. Podrobný rozpočet je uveden v materiálu RK-14-2014-41, př. 2.
Návrh řešení Kraj Vysočina věnuje oblasti rozvoje přírodovědného myšlení žáků zvláštní pozornost a účast na mezinárodním projektu zvýší motivaci žáků ke studiu přírodních věd. Mezinárodní reprezentace Kraje Vysočina v expedici zároveň posílí dobré jméno kraje. Z toho důvodu OŠMS navrhuje podpořit účast žáků Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na GLOBE Learning Expedition finanční částkou ve výši 20 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2014, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299, v části Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství (ÚZ 00302) je mimo jiné počítáno s podporou nadaných žáků a studentů.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00973.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu, spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství UZ 00302) o částku 20 000 Kč a v navýšení § 3121 Gymnázia o částku 20 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041, o částku 20 000 Kč na podporu účasti žáků na GLOBE Learning Expedition dle materiálu RK-14-2014-41.
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz