Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-36

RK-14-2014-36.doc  RK-14-2014-36pr01.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-14-2014-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Zpracoval A. Vlachová, E. Chvátalová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. Cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání. O dotaci mohly požádat právnické osoby všech zřizovatelů poskytující předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, tj. mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou (dále jen školy). Žádosti předkládaly školy přímo na MŠMT. MŠMT žádosti vyhodnotilo a rozhodnutím č. 6742-8/2014 byly kraji přiděleny finanční prostředky v celkové výši 438 918 Kč pro školy uvedené
v příloze 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS radě kraje navrhuje:
- schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT
na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 v celkové výši 438 918 Kč;
- doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 školám uvedeným v příloze 1 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z MŠMT v celkové výši 438 918 Kč - na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 (ÚZ 33044).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 v celkové výši 438 918 Kč dle materiálu
RK-14-2014-36, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 školám uvedeným v materiálu RK-14-2014-36, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz