Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-26

RK-14-2014-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-14-2014-26
NázevPředfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zahájil od 1. 4. 2014 realizaci projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/B4.00007. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu České republiky.
Projekt je zacílen na systémovou podporu služeb sociálně vyloučeným skupinám obyvatel (rodinám i jednotlivcům) se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské menšině. Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly začleňujících služeb. Rozpočet projektu byl schválen ve výši cca 9 mil. Kč, z toho však téměř 6,2 mil Kč činí náklady na zajištění sociálních služeb.
K datu zpracování tohoto materiálu došlo k akceptaci rozhodnutí o poskytnutí dotace
ze strany kraje jako příjemce dotace. Od tohoto úkonu běží 30 denní lhůta pro vyplacení první části dotace (zálohy ve výši 25 % z celkové maximální částky dotace). Další části dotace budou propláceny na základě schválených žádostí o platbu, tzn. výdaje projektu
po vyčerpání zálohy budou propláceny až po jejich uskutečnění.
Návrh řešení Z důvodu zajištění finančních prostředků na zvláštním účtu projektu žádáme o předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů v částce 4 500 000 Kč. Finanční prostředky budou v případě potřeby použity na výdaje nezbytně vynaložené na aktivity projektu v souladu s jejich harmonogramem. Zejména se jedná o proplácení vysoutěžených sociálních služeb a personálních výdajů. Po vyúčtování projektu budou vráceny do Fondu strategických rezerv. Částka 4 500 000 Kč odpovídá cca polovině výše rozpočtu projektu.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, finanční prostředky určené na předfinancování projektu budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby a po vyúčtování projektu budou vráceny do Fondu strategických rezerv. Spolufinancování ze strany Kraje Vysočina se nepředpokládá, výdaje budou plně hrazeny z prostředků OP LZZ.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině v celkové výši max. 4 500 000 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 13. 05. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz