Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-24

RK-14-2014-24.doc  RK-14-2014-24pr01.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-14-2014-24
NázevPodstatná změna projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I č. XVIII
Zpracoval J. Bína, J. Matýsová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDne 7. 4. 2014 nastoupila na pozici projektového a finančního manažera projektu Ing. Jana Matýsová. Původní manažer projektu, Mgr Zuzana Lesinová, odešla na mateřskou dovolenou.
Za účelem efektivnějšího čerpání mzdových prostředků projektového a finančního manažera bylo upraveno původně plánované rozložení finančních prostředků v řádcích EDS č. 5030 (Mzdové náklady a platy), 5032 (Povinné pojistné placené zaměstnavatelem) a 5039 (Jiné mzdové náklady a povinné pojistné). Tato změna neovlivnila celkový rozpočet projektu, jedná se pouze o přesun peněžních prostředků mezi těmito řádky - použití ušetřených prostředků určených na odvody pojistného na mzdové výdaje.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-14-2014-24, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-14-2014-24, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-14-2014-24, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-14-2014-24, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 4. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz