Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-21

RK-14-2014-21.doc  RK-14-2014-21pr01.xls
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-14-2014-21
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku na provoz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
Kraj Vysočina obdržel žádost města Jemnice o převzetí silnice III/41014 za podmínky kompletní opravy této komunikace. Na základě jednání se starostou města Moravské Budějovice o opravě silnice III/15226 v úseku od křižovatky se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku III/15115 bylo dohodnuto, že město Moravské Budějovice si převezme tuto silnici v délce cca 6,5 km do svého majetku po celkové opravě. Opravu silnic bude zajišťovat na základě předloženého položkového rozpočtu KSÚSV.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje finanční prostředky ve výši 15 000 000 Kč z přílohy D2, Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci těchto akcí.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava a doporučuje radě kraje předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení. Návrh spočívá:
* ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 15 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav silnic dle materiálu RK-14-2014-21, př. 1 při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 15 000 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby);
* ve zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 15 000 000 Kč s určením na opravy silnic dle materiálu RK-14-2014-21, př. 1.
Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci je evidováno v systému e-dotace ID O00980.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k návrhu rozpočtového opatření připomínky.
Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení. O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod silnice III/41014 do vlastnictví města Jemnice rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0126/02/2014/ZK. Návrh na rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na převod úseků silnice III/15226 od křižovatky se silnicí II/152 po křižovatku se silnicí III/15225 a od křižovatky se silnicí III/15116 po křižovatku se silnicí III/15115 do vlastnictví města Moravské Budějovice bude předložen Zastupitelstvu Kraje Vysočina na červnové jednání.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 15 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o stejnou částku 15 000 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 15 000 000 Kč s určením na opravy silnic dle materiálu RK-14-2014-21, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Termín 30. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz