Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-20

RK-14-2014-20.doc  RK-14-2014-20pr01.xls
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-14-2014-20
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV předložila Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství seznam stavebních akcí na silniční síti ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1. Celková výše stavebních akcí je vyčíslena na 25 570 000 Kč. Jednotlivé akce jsou uvedeny v materiálu RK-14-2014-20, př. 1. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje stavební akce uskutečnit dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1 a poskytnout KSÚSV na tyto akce finanční prostředky z rezervy kraje ve výši 25 570 000 Kč.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava a doporučuje radě kraje předložit návrh usnesení Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení. Návrh spočívá:
* ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 570 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 25 570 000 Kč
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 570 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva je 96 266 tis. Kč.
Odbor informatiky: podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00979.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 25 570 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na úhradu oprav vybraných úseků silnic dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 25 570 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 570 000 Kč s určením na opravy vybraných úseků silnic dle materiálu RK-14-2014-20, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz