Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-19

RK-14-2014-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-14-2014-19
NázevZáměr Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace financování nákupu techniky v roce 2014
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 4. 2011 schválila usnesením č. 0578/11/2014/RK finanční plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2014. Součástí plánovaných ukazatelů v oblasti investic je také nákup techniky na letní a zimní údržbu pozemních komunikací v plánované částce 150 000 000 Kč, který je z části (předpoklad 50 000 000 Kč) navrhován krýt bankovním úvěrem.
Dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je k uzavření smlouvy o úvěru nutný souhlas zřizovatele (Rada Kraje Vysočina).
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* souhlasit se záměrem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zajistit financování nákupu techniky na letní a zimní údržbu pozemních komunikací bankovním úvěrem v předpokládané výši 50 000 000 Kč v roce 2014
* uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předložit radě kraje k vydání souhlasu úvěrovou smlouvu na financování nákupu techniky na letní a zimní údržbu pozemních komunikací v roce 2014.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k materiálu připomínky a bere ho na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se záměrem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zajistit financování nákupu techniky na letní a zimní údržbu pozemních komunikací bankovním úvěrem v předpokládané výši 50 000 000 Kč v roce 2014;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předložit radě kraje k vydání souhlasu úvěrovou smlouvu na financování nákupu techniky na letní a zimní údržbu pozemních komunikací v roce 2014.
Odpovědnost ODSH a KSÚSV
Termín do 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz