Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-15

RK-14-2014-15.doc  RK-14-2014-15pr01.doc  RK-14-2014-15pr02.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-14-2014-15
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu úpravy lyžařských běžeckých tratí určeného pro fyzické podnikající a právnické osoby s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1,3 mil. Kč na podporu úpravy lyžařských běžeckých stop dle materiálu RK-14-2014-15, př. 1.
Realizace navrhovaného grantového programu přispěje k rozšíření a zatraktivnění turistické nabídky zaměřené na aktivní trávení volného času v zimním období, čímž může přispět ke zvýšení návštěvnosti kraje.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je spolufinancování úpravy stop lyžařských běžeckých tras, včetně souvisejících přípravných prací spočívajících ve značení tras dle tradičních postupů v ČR a v realizaci nezbytných opatření pro dosažení dostatečného bezpečnostního a technického standardu trasy.
Součástí předloženého materiálu je rovněž návrh na hodnocení specifických kritérií, podle nichž budou řídícím výborem posuzovány jednotlivé žádosti. Tato kritéria jsou předložena jako neveřejná příloha materiálu RK-14-2014-15, př. 2.
Změnou oproti předchozí výzvě je kromě výše alokované částky i širší výčet uznatelných nákladů akce, zrušení minimální výše dotace a procento výše dotace.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00974

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů: Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina projednala návrh grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014 a usnesením č. 12/02/2014/Kkcrvv doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje jeho vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014 dle materiálu RK-14-2014-15, př. 1.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 13. 05. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz