Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2014-09

RK-14-2014-09.doc  RK-14-2014-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-14-2014-09
NázevNávrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje pro rok 2014, kapitoly Nemovitý majetek.
V souvislosti s plánovanou dostavbou areálu Nemocnice Třebíč (dále jen nemocnice) a s tím související prověrkou potřebnosti nemovitého majetku v užívání nemocnice, předložilo vedení nemocnice návrhy na další využití tohoto majetku.
Budova - objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e. postavená na pozemku par. č. st. 1995 v k.ú. Třebíč (bývalý zvířetník) je již delší dobu prázdná. Tato budova je pro nemocnici zbytná a není využitelná ani v budoucnu pro žádné činnosti zajišťované nemocnicí. Nemocnice navrhuje její demolici s tím, že v tomto prostoru a přilehlých pozemcích by bylo vhodné zajistit parkování pro osobní automobily jak návštěvníků, tak zaměstnanců. Stávající parkovací poměry v areálu nemocnice jsou nedostatečné a i v souvislosti s probíhající výstavbou dopravního terminálu v Třebíči lze předpokládat další zhoršení možnosti parkování v blízkosti areálu nemocnice.
Návrh řešení OM proto navrhuje
- rozhodnout o nepotřebnosti budovy - objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. st. 1995 v k.ú. Třebíč
- zařadit do rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 -Investice ve zdravotnictví novou akci Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště . Finanční krytí OM navrhuje zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
- uložit odboru majetkovému podat žádost o vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby - budovy - objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. st. 1995 v k.ú. Třebíč
Na základě tohoto návrhu bude možné zahájit projektovou přípravu akce v jejím rámci bude navržen rozsah, umístění a způsob provedení parkoviště.
StanoviskaOE nemá připomínky.
OZ souhlasí s navrhovaným usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o nepotřebnosti budovy - objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. st. 1995 v k.ú. Třebíč;
* zařadit do rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 - Investice ve zdravotnictví novou akci Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště ;
ukládá
odboru majetkovému podat žádost o vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby - budovy - objektu občanské vybavenosti bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. st. 1995 v k.ú. Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz