Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-40-2013-16

RK-40-2013-16.doc  RK-40-2013-16pr01.doc  RK-40-2013-16pr02.doc  RK-40-2013-16pr03.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-40-2013-16
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie . Jedná se o opakované zadávací řízení, kdy původní bylo zrušeno rozhodnutím ze dne 24. 9. 2013.
Uvedená akce spočívá v celkové rekonstrukci stávající třípodlažní budovy transfuzní stanice, která bude rozšířena o přístavbu s novým schodištěm a výtahem. Stávající budova transfuzní stanice vykazuje dlouhodobě nedostatečné prostorové kapacity pro umístěné stávající provozy a vlivem stárnutí přestal objekt vyhovovat potřebám oddělení hematologie a transfuziologie a požadavkům Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Realizací veřejné zakázky bude zajištěna činnost transfuzní stanice a provoz hematologie v prostorách odpovídajících dnešním standardům a požadavkům SÚKL. Po dokončení zakázky bude Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace schopna zajišťovat celou řadu služeb pro ostatní nemocnice Kraje Vysočina, které jsou dnes realizovány mimo hranice kraje.
Akce byla zařazena do rozpočtu kraje na rok 2013 schváleného usnesením zastupitelstva kraje 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012.
Na akci bylo dne 24. 6. 2013 vydáno stavební povolení. Dokončení akce se předpokládá do 30. 9. 2015.
S přihlédnutím k finančnímu rozpočtu vypracovanému projektantem akce byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena ve výši cca 57 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k finančnímu limitu stanovenému v § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen Zákon), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a současně ve smyslu § 16a Zákona o významnou veřejnou zakázku. Podmínka pro zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku, a to schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem, byla splněna dne 12. 11. 2013 usnesením 0470/06/2013/ZK. V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 14. 10. 2013 předběžné oznámení veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie , které bylo zveřejněno dne
15. 10. 2013 pod ev. číslem VZ 369778. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Přípravou zadávací dokumentace a administrací výběrového řízení byla pověřena na základě mandátní smlouvy obchodní společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno. Na základě této smlouvy mandatář zajistí v rozsahu Zákona koordinaci zadávacího řízení a výkon zadavatelských činností.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2013-16, př. 1
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-40-2013-16, př. 2
* jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-40-2013-16, př. 3

K zadávání veřejné zakázky OM navrhuje tyto termíny a kritéria:
* odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek - do 20. 12. 2013
* konec lhůty pro podávání nabídek - 28. 1. 2014 v 11.00 hod.
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 29. 10. 2013 usnesením 1856/40/2013/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie .
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 11. 2013 usnesením 0470/06/2013/ZK schválilo odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie .
Stanovisko OZ: Odbor zdravotnictví souhlasí se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-40-2013-16, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-40-2013-16, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-40-2013-16, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 28. 2. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz