Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-20

RK-32-2013-20.doc  RK-32-2013-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-32-2013-20
NázevProjekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 2. monitorovací období
Zpracoval H. Šteflová, L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuProjekt SENIOR PLUS, registrační číslo M00237, byl podpořen v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Na úrovni celého projektu je průběh realizace sledován prostřednictvím monitorovací zprávy 2 (MZ2). Tuto MZ2 předkládá pouze vedoucí partner (Kraj Vysočina) souhrnně za celý projekt svému kontrolorovi, a to na základě schválených dílčích zpráv všech projektových partnerů. Dílčí zprávy (MZ1) se skládají ze zprávy o pokroku a finanční zprávy. V rámci finanční zprávy a jejích příloh příslušný kontrolor prověří předložené výdaje, zaznamená výši způsobilých výdajů za danou část projektu a vystaví prohlášení o způsobilých výdajích (dále jen Prohlášení) potvrzující správnost a řádnost vynaložených výdajů partnera. Po vystavení Prohlášení vedoucí partner zpracovává souhrnnou MZ2 sestávající ze zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu. Zprávy o realizaci projektu pokrývají část věcného monitoringu, žádosti o platbu pak monitoring finanční a jejich součástí je mj. standardní prohlášení vedoucího partnera o tom, že všechny údaje v žádosti o platbu jsou správné a úplné. Obě části zprávy jsou vyplňovány do předepsaných formulářů.
Předmětem materiálu je schválení monitorovací zprávy 2 k projektu SENIOR PLUS za 2. monitorovací období.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit monitorovací zprávu 2 k projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-32-2013-20, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v tomto materiálu, části žádost o platbu.
Jelikož oběma dolnorakouským partnerům byla k datu zpracování tohoto materiálu schválena pouze zpráva o pokroku a nikoliv finanční zpráva, zohledňuje žádost o platbu pouze výdaje, certifikované Kraji Vysočina. Tento postup je v souladu s pokyny kontrolního místa a příručkou. Pokyny pro české příjemce dotace praví, že v případě, kdy dojde k prodloužení vydání Prohlášení u některého z partnerů a v důsledku toho by nebylo možné splnit termín předložení žádosti o platbu, předloží vedoucí partner žádost o platbu pouze za ty partnery, od kterých Prohlášení obdržel. Tzn. v tomto konkrétním případě pouze za sebe. Certifikované výdaje partnerů tak budou zahrnuty až do žádosti o platbu předkládané za následující monitorovací období.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Projektová kancelář: Stanovisko bude doplněno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 2 projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-32-2013-20, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2013-20, př. 1, části žádost o platbu.
Odpovědnost OSV
Termín 8. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz