Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 30/2013, které se bude konat dne 24.09.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2013
2. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-30-2013-02)
3. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-30-2013-03)
4. FOND VYSOČINY - žádost o změnu projektu
    ( I. Fryšová, RK-30-2013-04)
5. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zásah bez hranic a jeho ukončení
    ( I. Fryšová, RK-30-2013-05)
6. Dohoda o splátkách
    ( I. Fryšová, RK-30-2013-06)
7. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
    ( P. Kolář, RK-30-2013-07)
8. Darování pozemku v k. ú. a obci Vladislav
    ( P. Kolář, RK-30-2013-08)
9. Uzavření smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/347- Bačkov propustek
    ( P. Kolář, RK-30-2013-09)
10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Častohostice
    ( P. Kolář, RK-30-2013-10)
11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
    ( P. Kolář, RK-30-2013-11)
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče
    ( P. Kolář, RK-30-2013-12)
13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-30-2013-13)
14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-30-2013-14)
15. Darování pozemků v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu
    ( P. Kolář, RK-30-2013-15)
16. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/411 Dešov - průjezdní úsek
    ( P. Kolář, RK-30-2013-16)
17. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov- I. Stavba
    ( P. Kolář, RK-30-2013-17)
18. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov - II. stavba
    ( P. Kolář, RK-30-2013-18)
19. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Dolní Město
    ( P. Kolář, RK-30-2013-19)
20. Prodej pozemku v k. ú. Číhovice a obci Křelovice
    ( P. Kolář, RK-30-2013-20)
21. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Humpolec pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II a v k. ú. a obci Nový Rychnov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
    ( P. Kolář, RK-30-2013-21)
22. Návrh na uzavření smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. a přeložce zařízení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v rámci stavební připravennosti akce: Domov důchodců Proseč
    ( P. Kolář, RK-30-2013-22)
23. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-30-2013-23)
24. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
    ( P. Kolář, RK-30-2013-24)
25. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
    ( P. Kolář, RK-30-2013-25)
26. Žádost o úhradu bezdůvodného obohacení - k.ú. Daňkovice
    ( P. Kolář, RK-30-2013-26)
27. Darování pozemku - k.ú. a obec Kejžlice
    ( P. Kolář, RK-30-2013-27)
28. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
    ( M. Ňachaj, RK-30-2013-28)
29. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
    ( Z. Chlád, RK-30-2013-29)
30. Nájemní smlouva
    ( P. Pavlinec, RK-30-2013-30)
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt OSEPA
    ( P. Pavlinec, RK-30-2013-31)
32. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
    ( P. Pavlinec, RK-30-2013-32)
33. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
    ( H. Strnadová, RK-30-2013-33)
34. Změna investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2013
    ( H. Strnadová, RK-30-2013-34)
35. Reciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
    ( H. Strnadová, RK-30-2013-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitole Evropské projekty - úhrada příjmů připadajících na poskytnutou dotaci
    ( H. Strnadová, RK-30-2013-36)
37. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/405 Zašovice - Okříšky
    ( H. Strnadová, RK-30-2013-37)
38. Žádost o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod
    ( H. Strnadová, RK-30-2013-38)
39. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt SENIOR PLUS
    ( V. Švarcová, RK-30-2013-39)
40. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků MŠMT u individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů , reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0126
    ( V. Švarcová, RK-30-2013-40)
41. Návrh na poskytnutí daru občanskému sdružení Jihlavská unie neslyšících - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-30-2013-41)
42. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-30-2013-42)
43. Žádost na poskytnutí dotace občanskému sdružení Potravinová banka Vysočina o. s. na podporu činnosti - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-30-2013-43)
44. Podstatná změna XI. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
    ( V. Švarcová, RK-30-2013-44)
45. Podmíněné předložení projektu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace do programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
    ( V. Švarcová, RK-30-2013-45)
46. Schválení předběžných projektových záměrů příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí
    ( V. Švarcová, RK-30-2012-46)
47. Aktivity eHealth - rozvoj projektu eMeDocS formou Smlouvy o spolupráci Kraje Vysočina s poskytovateli zdravotních služeb
    ( S. Měrtlová, RK-30-2013-47)
48. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-30-2013-48)
49. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-30-2013-49)
50. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-30-2013-50)
51. Peněžité dary a příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-30-2013-51)
52. Poskytnutí příspěvku na havarijní opravu CT a souhlas se splátkami pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-30-2013-52)
53. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-30-2013-53)
54. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
    ( S. Měrtlová, RK-30-2013-54)
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka části dotace na volby prezidenta České republiky
    ( A. Krištofová, RK-30-2013-55)
56. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2013
    ( A. Krištofová, RK-30-2013-56)
57. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2013
    ( A. Krištofová, M. Pech, RK-30-2013-57)
58. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
    ( M. Pech, RK-30-2013-58)
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
    ( M. Pech, RK-30-2013-59)
60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013
    ( M. Pech, RK-30-2013-60)
61. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-30-2013-61)
62. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-30-2013-62)
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
    ( M. Pech, RK-30-2013-63)
64. Partnerství Comenius Regio - závěrečné zprávy z realizovaných projektů
    ( M. Pech, RK-30-2013-64)
65. Žádost o změnu rozpočtu
    ( M. Pech, RK-30-2013-65)
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
    ( M. Pech, RK-30-2013-66)
67. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    ( I. Šteklová, RK-30-2013-67)
68. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
    ( I. Šteklová, RK-30-2013-68)
69. Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( V. Švarcová, RK-30-2013-69)
70. Smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci akce II/408 Jemnice - Dobrá Voda
    ( P. Kolář, RK-30-2013-70)
71. Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci
    ( J. Běhounek, RK-30-2013-71)
72. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz