Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 26/2013, které se bude konat dne 13.08.2013 v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2013
2. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( P. Kolář, RK-26-2013-02)
3. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
    ( P. Kolář, RK-26-2013-03)
4. Majetkoprávní příprava stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
    ( P. Kolář, RK-26-2013-04)
5. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
    ( P. Kolář, RK-26-2013-05)
6. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/128 Černovice - most ev. č. 128-013
    ( P. Kolář, RK-26-2013-06)
7. Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavby přeložek plynového potrubí v rámci staveb Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-26-2013-07)
8. Převody pozemků v k. ú. a obci Třešť
    ( P. Kolář, RK-26-2013-08)
9. Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá, most ev. č. 150-019
    ( P. Kolář, RK-26-2013-09)
10. Prodej pozemku pod trafostanicí - k. ú. Třebíč
    ( P. Kolář, RK-26-2013-10)
11. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
    ( P. Kolář, RK-26-2013-11)
12. Darování stavby ČOV v k. ú. a obci Sněžné a změna usnesení 1808/37/2011/RK
    ( P. Kolář, RK-26-2013-12)
13. Nabytí pozemků a stavby okružní křižovatky - k.ú. Světlá nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-26-2013-13)
14. Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
    ( P. Kolář, RK-26-2013-14)
15. Výkup pozemku v k. ú. Starý Telečkov a obci Pavlov
    ( P. Kolář, RK-26-2013-15)
16. Koupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a v k. ú. a obci Hybrálec od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
    ( P. Kolář, RK-26-2013-16)
17. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-26-2013-17)
18. Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
    ( P. Kolář, RK-26-2013-18)
19. Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
    ( P. Kolář, RK-26-2013-19)
20. Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. a obci Jihlava na úřední desce
    ( P. Kolář, RK-26-2013-20)
21. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/1329 k. ú. Žirovnice
    ( P. Kolář, RK-26-2013-21)
22. Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba
    ( P. Kolář, RK-26-2013-22)
23. Darování pozemků v k. ú. a obci Batelov
    ( P. Kolář, RK-26-2013-23)
24. Majetkoprávní příprava pro akci III/4051 Předboř most ev.č. 4051-2
    ( P. Kolář, RK-26-2013-24)
25. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev.č. 03818-3
    ( P. Kolář, RK-26-2013-25)
26. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
    ( P. Kolář, RK-26-2013-26)
27. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-26-2013-27)
28. Majetkoprávní úkony související se stavbou výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v k. ú. a obci Počátky
    ( P. Kolář, RK-26-2013-28)
29. Návrh na zveřejnění záměru převodu vodovodního řadu v Moravských Budějovicích
    ( P. Kolář, RK-26-2013-29)
30. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
    ( P. Kolář, RK-26-2013-30)
31. Darování pozemků v k. ú. a obci Hladov
    ( P. Kolář, RK-26-2013-31)
32. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
    ( P. Kolář, RK-26-2013-32)
33. Návrh na zařazení nové akce Domov důchodců Onšov - havárie vnitřních rozvodů ZTI do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
    ( P. Kolář, RK-26-2013-33)
34. Veřejná zakázka na stavební práce Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2013 IV
    ( P. Kolář, RK-26-2013-34)
35. Smlouvy uzavírané mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-26-2013-35)
36. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-26-2013-36)
37. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-26-2013-37)
38. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červen 2013
    ( A. Krištofová, RK-26-2013-38)
39. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje za období od 1. 1. 2013
    ( A. Krištofová, RK-26-2013-39)
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
    ( P. Bureš, RK-26-2013-40)
41. Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( I. Hanáková Kosourová, RK-26-2013-41)
42. Smlouva o výpůjčce - vypořádání majetku MPSV
    ( P. Pavlinec, RK-26-2013-42)
43. Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA
    ( P. Pavlinec, RK-26-2013-43)
44. Projekt Digitalizace a ukládání - úprava rozpočtu projektu
    ( P. Pavlinec, RK-26-2013-44)
45. Veřejná zakázka Mobilní podpora zásahů HZS - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
    ( P. Pavlinec, RK-26-2013-45)
46. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
    ( H. Strnadová, RK-26-2013-46)
47. Peněžní dar pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
    ( H. Strnadová, RK-26-2013-47)
48. Nařízení rady kraje č. 08/2013, kterým se stanoví vymezení úseků silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
    ( H. Strnadová, RK-26-2013-48)
49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace a kapitola Evropské projekty - vratky dotací z příjmů projektů
    ( H. Strnadová, RK-26-2013-49)
50. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013
    ( K. Lisá, RK-26-2013-50)
51. Uzavření smlouvy o spolupráci a dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
    ( K. Lisá, RK-26-2013-51)
52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( K. Lisá, RK-26-2013-52)
53. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
    ( K. Lisá, RK-26-2013-53)
54. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
    ( K. Lisá, RK-26-2013-54)
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
    ( K. Lisá, RK-26-2013-55)
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( K. Lisá, RK-26-2013-56)
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
    ( I. Šteklová, RK-26-2013-57)
58. Žádost o finanční příspěvek
    ( Z. Kadlec, RK-26-2013-58)
59. Průběžné monitorovací zprávy k projektům implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
    ( E. Horná, RK-26-2013-59)
60. Průběžné monitorovací zprávy k projektům revitalizace parků
    ( E. Horná, RK-26-2013-60)
61. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník
    ( E. Horná, RK-26-2013-61)
62. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a jejího ochranného pásma
    ( E. Horná, RK-26-2013-62)
63. Průběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ ) k žádostem v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita
    ( E. Horná, RK-26-2013-63)
64. Průběžné monitorovací zprávy (níže jen PMZ ) k žádostem v rámci II. a III. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
    ( E. Horná, RK-26-2013-64)
65. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2014
    ( Z. Chlád, RK-26-2013-65)
66. Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Informování veřejnosti o Natuře 2000
    ( Z. Chlád, RK-26-2013-66)
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociálních věcí - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-67)
68. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-68)
69. Podstatná změna č. XI v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-69)
70. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - úhrada penále na základě kontrolního zjištění
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-70)
71. Podstatná změna VII. v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-71)
72. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-72)
73. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I.
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-73)
74. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-74)
75. Podstatná změna IV. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-75)
76. Podstatná změna V. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( V. Švarcová, RK-26-2013-76)
77. Informace o projektu Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
    ( S. Měrtlová, V. Švarcová, RK-26-2013-77)
78. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-78)
79. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-79)
80. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2012/2013 a příprava ročníku 2013/2014
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-80)
81. Návrh na realizaci investičních akcí Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-81)
82. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-82)
83. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-83)
84. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-84)
85. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2013
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-85)
86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2013
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-86)
87. Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání semináře Chirurgie přednoží
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-87)
88. Informace o projektu Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-88)
89. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
    ( S. Měrtlová, RK-26-2013-89)
90. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky poskytnutých půjček příspěvkovým organizacím
    ( M. Pech, RK-26-2013-90)
91. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
    ( M. Pech, RK-26-2013-91)
92. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
    ( M. Pech, RK-26-2013-92)
93. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
    ( M. Pech, RK-26-2013-93)
94. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
    ( M. Pech, RK-26-2013-94)
95. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí finančních prostředků na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
    ( M. Pech, RK-26-2013-95)
96. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2013
    ( M. Pech, RK-26-2013-96)
97. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
    ( M. Pech, RK-26-2013-97)
98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekty
    ( M. Pech, RK-26-2013-98)
99. Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 - účast výpravy Kraje Vysočina
    ( M. Pech, RK-26-2013-99)
100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
( M. Pech, RK-26-2013-100)
101. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů a návrh na úpravu investičního plánu příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
( M. Pech, RK-26-2013-101)
102. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
( M. Pech, RK-26-2013-102)
103. Podpora učebních oborů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
( M. Pech, RK-26-2013-103)
104. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách
( M. Pech, RK-26-2013-104)
105. Změny ve zřizovací listině
( M. Pech, RK-26-2013-105)
106. Změny ve zřizovacích listinách
( M. Pech, RK-26-2013-106)
107. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem organizačního zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
( M. Pech, RK-26-2013-107)
108. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
( M. Pech, RK-26-2013-108)
109. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - návrh na jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek
( M. Pech, RK-26-2013-109)
110. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
( M. Pech, RK-26-2013-110)
111. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
( M. Pech, RK-26-2013-111)
112. Žádost Energoklastru CTT Vysočina
( M. Pech, I. Fryšová, RK-26-2013-112)
113. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na projekty Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-113)
114. 2. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
( I. Fryšová, RK-26-2013-114)
115. Informace o fúzi příjemce z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-115)
116. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-116)
117. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-117)
118. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-118)
119. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-119)
120. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-120)
121. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-121)
122. Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
( I. Fryšová, RK-26-2013-122)
123. Aktualizace loga projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21
( I. Fryšová, RK-26-2013-123)
124. Porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
( I. Fryšová, RK-26-2013-124)
125. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání závěrečné monitorovací zprávy
( I. Fryšová, RK-26-2013-125)
126. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz