Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2013-103

RK-26-2013-103.doc  RK-26-2013-103pr01.doc  RK-26-2013-103pr02.doc
Číslo materiálu103
Číslo jednacíRK-26-2013-103
NázevPodpora učebních oborů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytování motivačních stipendií žákům středních škol, kteří nastoupili do oborů s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na trhu práce. Rada kraje schválila dne 3. 1. 2012 usnesením č. 0034/01/2012/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 01/12. Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK rozpočet kraje na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora učebních oborů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti) - je uvažována částka 3 000 000 Kč. Jedná se o částku určenou na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v nedostatkových oborech s dlouhodobou poptávkou ze strany firem na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 1/2012. Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina obdržel OŠMS 1 145 žádostí žáků středních škol o poskytnutí motivačních stipendií. V materiálu RK-26-2013-103, př. 1 předkládáme jmenovitý seznam žáků středních škol, kteří splnili kritéria přiznání motivačního stipendia, včetně vyčíslení částky, která jim má být vyplacena. Za II. pololetí školního roku 2012/2013 splnilo podmínky 558 žáků a celková částka přiznaných motivačních stipendií činí 1 567 500 Kč. Za I. pololetí školního roku 2012/2013 bylo vyplaceno celkem 1 583 500 Kč. Z uvedených skutečností vyplývá potřeba finančních prostředků na podporu učebních oborů pro rok 2013 v celkové výši 3 151 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k rozhodnutí jmenovitý seznam žádostí žáků středních škol, kteří splnili kritéria stanovená Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přiznání motivačního stipendia dle materiálu RK-26-2013-103, př. 1. OŠMS navrhuje tyto žádosti žáků podpořit v celkové výši 1 567 500 Kč. V souvislosti s tím je třeba rozpočtovým opatřením z rezervy kraje navýšit kapitolu Školství, mládeže a sportu o částku 151 000 Kč. Dále OŠMS předkládá radě kraje ke schválení vzor darovací smlouvy, která bude sepsána s žáky, kteří ještě smlouvu nemají, dle materiálu RK-26-2013-103, př. 2 (prázdný řádek v sloupci Číslo darovací smlouvy ). Motivační stipendia jsou evidována v systému eDotace pod ID PR00718.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 je na podporu zvýšení zájmu absolventů základních škol o studium v nedostatkových oborech (ÚZ 00320) uvažováno s částkou 3 000 tis. Kč. Aktuální stav kapitoly rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 23. 7. 2013 činí 30 779 tis. Kč.
Odbor informatiky
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00718.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o motivačních stipendiích, která budou poskytnuta žákům uvedeným v materiálu RK-26-2013-103, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 151 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 151 000 Kč na podporu učebních oborů;
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-26-2013-103, př. 2 s žáky uvedenými v materiálu RK-26-2013-103, př. 1, s nimiž nebyla dosud smlouva uzavřena.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 2013- 10- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz