Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2013-04

RK-23-2013-04.doc  RK-23-2013-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-23-2013-04
NázevNávrh na zařazení nové akce Nemocnice Třebíč - havárie, rekonstrukce opěrné zdi do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na řešení havarijního stavu opěrné zdi v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
Nemocnice Třebíč dne 14. 6. 2013 informovala kraj o havárii opěrné zdi. Jedná se o opěrnou zeď na hranici pozemků areálu nemocnice na vrcholu prudkého svahu - parkové oddychové zóny města. Tento prostor je veřejně přístupný jako lesopark a v důsledku havárie je ohroženo zdraví občanů - bezprostředně pod opěrnou zdí je pěšina. Rovněž hrozí ohrožení zdraví lidí a majetku v prostoru nad zdí, kde jsou areálové komunikace a dále i budovy nemocnice. Část zdi se zhroutila a vypadl zhruba třímetrový úsek kamenného zdiva, další části zdi jsou narušeny a degradovány. Dne 18. 6. 2013 zorganizoval odbor majetkový schůzku v Nemocnici Třebíč, za účelem řešení havárie opěrné zdi severní strany areálu. Byli přizváni osoby odborně způsobilé - projektová kancelář a statik.
Při prohlídce bylo zjištěno, že opěrná zeď vykazuje vážné narušení statiky a je nutno okamžitě projednat uzavření pěšiny na pozemku města Třebíče. Dále bylo dohodnuto, že v rámci zpracování odborného posouzení řešení havárie bude přizván geolog, který určí místa pro provedení sond do podloží. Tyto budou prováděny strojně a ručně, s ohledem na strmost svahu nad řekou, pravděpodobně se také omezí provoz na přilehlé komunikaci v nemocnici. Statikem bylo doporučeno, aby byla zeď na patě ve svahu okamžitě odhalena, pečlivě očištěna, spáry vyplněny směsí s rozpínavým cementem a bylo provedeno zabezpečení nejnebezpečnějších míst proti pádu kamenů ze svahu. Po provedení průzkumu bude navrženo řešení trvalé. Je nepochybné, že je potřeba neprodleně učinit řadu kroků k zajištění ochrany zdraví a majetku a k odstranění havarijního stavu.
Návrh řešení OM po projednání s představiteli samosprávy a odboru zdravotnictví navrhuje zařadit novou akci Nemocnice Třebíč - havárie, rekonstrukce opěrné zdi do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví.
Dále OM navrhuje k zajištění finančního krytí doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek o 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o 5 mil. Kč. Výše výdajů na odstranění havárie a rekonstrukci opěrné zdi jsou zatím jen ve fázi odhadů a dle skutečnosti budou finanční prostředky čerpány.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 95 355 tis. Kč.
Odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení a doporučuje rozpočtové opatření schválit.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Nemocnice Třebíč - havárie, rekonstrukce opěrné zdi do rozpočtu kraje, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o 5 mil. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 25. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz