Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 21/2013, které se bude konat dne 11.06.2013 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2013
2. Aktualizace investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-21-2013-02)
3. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
    ( S. Měrtlová, RK-21-2013-03)
4. 6. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
    ( S. Měrtlová, RK-21-2013-04)
5. Souhlas s uzavřením nájemních smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-21-2013-05)
6. Zdravotní plán - informace
    ( S. Měrtlová, RK-21-2013-06)
7. Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
    ( M. Pech, RK-21-2013-07)
8. Jmenování člena školské rady při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
    ( M. Pech, RK-21-2013-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Základní škole Ledeč nad Sázavou
    ( M. Pech, RK-21-2013-09)
10. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-21-2013-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
    ( M. Pech, RK-21-2013-11)
12. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-21-2013-12)
13. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2013
    ( M. Pech, RK-21-2013-13)
14. Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-21-2013-14)
15. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba
    ( P. Kolář, RK-21-2013-15)
16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
    ( P. Kolář, RK-21-2013-16)
17. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po rekonstrukci ul. Partyzánská
    ( P. Kolář, RK-21-2013-17)
18. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3
    ( P. Kolář, RK-21-2013-18)
19. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
    ( P. Kolář, RK-21-2013-19)
20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-21-2013-20)
21. Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
    ( P. Kolář, RK-21-2013-21)
22. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-21-2013-22)
23. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
    ( P. Kolář, RK-21-2013-23)
24. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
    ( I. Fryšová, P. Kolář, RK-21-2013-24)
25. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 - návrh na poskytnutí dotací
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-25)
26. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-26)
27. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013 - návrh na poskytnutí dotací
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-27)
28. Žádost o poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-29)
30. Ukončení projektů II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 a II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 - návrh na rozpočtová opatření
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-30)
31. Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-31)
32. Příprava projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda k předložení do OP EÚS Rakousko - ČR
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-32)
33. Projektový záměr Analýza potenciálu veřejné dopravy
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-33)
34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
    ( H. Strnadová, RK-21-2013-34)
35. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016
    ( A. Krištofová, RK-21-2013-35)
36. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
    ( A. Krištofová, RK-21-2013-36)
37. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
    ( V. Novotný, M. Magrot, RK-21-2013-37)
38. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
    ( K. Lisá, RK-21-2013-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení 1. splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republ
    ( K. Lisá, RK-21-2013-39)
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2013 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
    ( K. Lisá, RK-21-2013-40)
41. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015
    ( K. Lisá, RK-21-2013-41)
42. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
    ( K. Lisá, RK-21-2013-42)
43. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015
    ( K. Lisá, RK-21-2013-43)
44. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011
    ( P. Bureš, RK-21-2013-44)
45. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
    ( I. Šteklová, RK-21-2013-45)
46. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-21-2013-46)
47. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Pojďme do toho společně II !
    ( I. Šteklová, RK-21-2013-47)
48. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- panelová diskuse o odkazu J. A. Schumpetera současnosti
    ( I. Šteklová, RK-21-2013-48)
49. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2012
    ( I. Šteklová, RK-21-2013-49)
50. Předfinancování projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-21-2013-50)
51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-21-2013-51)
52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-21-2013-52)
53. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-21-2013-53)
54. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-21-2013-54)
55. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
    ( E. Horná, RK-21-2013-55)
56. Veřejná zakázka na služby s názvem Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) opatření k akcím projektu Biodiverzita a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity
    ( E. Horná, RK-21-2013-56)
57. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče - Věž a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v
    ( E. Horná, RK-21-2013-57)
58. Veřejná zakázka na služby s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců - Ždírec a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v za
    ( E. Horná, RK-21-2013-58)
59. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za třetí etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov .
    ( V. Švarcová, RK-21-2013-59)
60. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za první etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III .
    ( V. Švarcová, RK-21-2013-60)
61. Podstatná změna XVII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
    ( V. Švarcová, RK-21-2013-61)
62. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-21-2013-62)
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora pro romské záležitosti
    ( V. Švarcová, RK-21-2013-63)
64. Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
    ( V. Švarcová, RK-21-2013-64)
65. Návrh na poskytnutí daru pro Radu seniorů České republiky, občanské sdružení
    ( V. Švarcová, RK-21-2013-65)
66. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-21-2013-66)
67. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz