Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-11

RK-39-2012-11.doc  RK-39-2012-11pr01.xls  RK-39-2012-11pr02.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-39-2012-11
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03815 Pohled - průjezdní úsek
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/03815 v průjezdním úseku obcí Pohled.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 482-1274/2012 pro k. ú. a obec Pohled, který vypracovala GEONOVA s.r.o., Kyjovská 1962, Havlíčkův Brod. Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-11, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pohled a část pozemku par. č. 691/5 nově označená jako pozemek par. č. 691/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 v k. ú. Pohled bude bezúplatně převedena z vlastnictví obce Pohled do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Poté bude vypracován dodatek ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků do vlastnictví obce Pohled v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-39-2012-11, př. 1 v k. ú. Pohled z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pohled;
* nabýt darem část pozemku par. č. 691/5 nově označenou dle GPL č. 482-1274/2012 jako pozemek par. č. 691/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 104 m2 v k. ú. Pohled z vlastnictví obce Pohled do vlastnictví Kraje Vysočina;
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz