Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 39/2012, které se bude konat dne 04.12.2012 v 8:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2012
2. Darování pozemků v k. ú. Vepřová
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-39-2012-02)
3. Zahájení jednání o majetkoprávním vypořádání pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-39-2012-03)
4. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jemnice pro akci II/408 Jemnice - havárie propustku
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-39-2012-04)
5. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-39-2012-05)
6. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-39-2012-06)
7. Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-39-2012-07)
8. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-39-2012-08)
9. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-39-2012-09)
10. Uzavření nájemních smluv na pozemky pod silnicí II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-39-2012-10)
11.Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/03815 Pohled - průjezdní úsek
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-39-2012-11)
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-39-2012-12)
13. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-39-2012-13)
14. Uzavření smluv zakládajících právo Kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/411 Dešov, most ev. č. 411-004
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-39-2012-14)
15. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-39-2012-15)
16. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I.
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-39-2012-16)
17. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-39-2012-17)
18. Koupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-39-2012-18)
19. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 k. ú. Kuroslepy
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-39-2012-19)
20.Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov, k. ú. Jetřichovec
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-39-2012-20)
21. Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-39-2012-21)br>22. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-39-2012-22)
23. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-39-2012-23)
24. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    (10:25 10:30, P. Kolář, RK-39-2012-24)
25. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (10:30 10:35, P. Kolář, RK-39-2012-25)
26. Změna usnesení 0755/17/2012/RK
    (10:35 10:40, P. Kolář, RK-39-2012-26)
27.Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
    (10:40 10:45, P. Kolář, RK-39-2012-27)
28.Darování pozemku v k. ú. Přibyslav
    (10:45 10:50, P. Kolář, RK-39-2012-28)
29. Prodej pozemku v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
    (10:50 10:55, P. Kolář, RK-39-2012-29)
30. Informace o uzavření dodatků smluv na veřejné zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách
    (10:55 11:00, P. Kolář, RK-39-2012-30)
31. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
    (11:00 11:05, P. Kolář, RK-39-2012-31)
32. Prodej pozemku v k. ú. a obci Hojovice
    (11:05 11:10, P. Kolář, RK-39-2012-32)
33. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
    (11:10 11:15, P. Kolář, RK-39-2012-33)
34. Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
    (11:15 11:20, P. Kolář, RK-39-2012-34)
35.Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina.
    (11:20 11:25, H. Strnadová, RK-39-2012-35)
36. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
    (11:25 11:30, H. Strnadová, RK-39-2012-36)
37. Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    (11:30 11:35, H. Strnadová, RK-39-2012-37)
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
    (11:35 11:40, H. Strnadová, RK-39-2012-38)
39. Informace o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky.
    (11:40 11:45, H. Strnadová, RK-39-2012-39)
40. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na služby na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
    (11:45 11:50, H. Strnadová, RK-39-2012-40)
41. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    (11:50 11:55, H. Strnadová, RK-39-2012-41)
42. Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
    (11:55 12:00, H. Strnadová, RK-39-2012-42)
43. Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
    (12:00 12:05, A. Krištofová, RK-39-2012-43)
44. Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
    (12:05 12:10, A. Krištofová, RK-39-2012-44)
45. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
    (12:10 12:15, A. Krištofová, RK-39-2012-45)
46. Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
    (12:15 12:20, D. Buřičová, RK-39-2012-46)
47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
    (12:20 12:25, K. Lisá, RK-39-2012-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
    (12:25 12:30, K. Lisá, RK-39-2012-48)
49. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
    (12:30 12:35, K. Lisá, RK-39-2012-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
    (12:35 12:40, K. Lisá, RK-39-2012-50)
51. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
    (12:40 12:45, L. Kettner, RK-39-2012-51)
52. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2012 u kapitoly Zdravotnictví
    (12:45 12:50, L. Kettner, RK-39-2012-52)
53. Rozpočtové opatření - realizace projektu Videokonference ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
    (12:50 12:55, L. Kettner, RK-39-2012-53)
54. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
    (12:55 13:00, L. Kettner, RK-39-2012-54)
55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
    (13:00 13:05, L. Kettner, RK-39-2012-55)
56. Návrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    (13:05 13:10, L. Kettner, RK-39-2012-56)
57. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    (13:10 13:15, L. Kettner, RK-39-2012-57)
58. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
    (13:45 13:50, P. Pavlinec, RK-39-2012-58)
59. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
    (13:50 13:55, P. Pavlinec, RK-39-2012-59)
60. Návrh na prominutí sankce z Kupní smlouvy
    (13:55 14:00, P. Pavlinec, RK-39-2012-60)
61. Odprodej výpočetní techniky
    (14:00 14:05, P. Pavlinec, RK-39-2012-61)
62. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
    (14:05 14:10, I. Fryšová, RK-39-2012-62)
63. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
    (14:10 14:15, I. Fryšová, RK-39-2012-63)
64. Profil Kraje Vysočina - prosinec 2012
    (14:15 14:20, I. Fryšová, RK-39-2012-64)
65. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
    (14:20 14:25, I. Fryšová, RK-39-2012-65)
66. Strategie Kraje Vysočina 2020
    (14:25 14:30, I. Fryšová, RK-39-2012-66)
67. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
    (14:30 14:35, I. Fryšová, RK-39-2012-67)
68. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (14:35 14:40, I. Fryšová, RK-39-2012-68)
69. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
    (14:40 14:45, I. Fryšová, RK-39-2012-69)
70. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
    (14:45 14:50, I. Fryšová, RK-39-2012-70)
71. Stanovení důležitých termínů na rok 2013
    (14:50 14:55, I. Šteklová, RK-39-2012-71)
72. Návrh Směrnice, kterou se upravuje postup při pořizování a nakládání s propagačními předměty
    (14:55 15:00, I. Šteklová, RK-39-2012-72)
73. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
    (15:00 15:05, I. Šteklová, RK-39-2012-73)
74. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
    (15:05 15:10, I. Šteklová, RK-39-2012-74)
75. Poskytnutí daru Československé obci legionářské - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    (15:10 15:15, J. Běhounek, RK-39-2012-75)
76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
    (15:15 15:20, J. Běhounek, RK-39-2012-76)
77. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinn
    (15:20 15:25, V. Švarcová, RK-39-2012-77)
78. Organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
    (17:25 15:30, V. Švarcová, RK-39-2012-78)
79. Podstatná změna I. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
    (15:30 15:35, V. Švarcová, RK-39-2012-79)
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
    (15:35 15:40, V. Švarcová, RK-39-2012-80)
81. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
    (15:40 15:45, V. Švarcová, RK-39-2012-81)
82. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
    (15:45 15:50, V. Švarcová, RK-39-2012-82)
83. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
    (15:50 15:55, M. Pech, RK-39-2012-83)
84. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Vyšší odbornou školu a Obchodní akademii Chotěboř
    (15:55 16:00, M. Pech, RK-39-2012-84)
85. Projekt Effective School Management - příspěvek partnerům na realizaci projektu
    (16:00 16:05, M. Pech, RK-39-2012-85)
86. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola a Střední škola technická Žďár nad Sázavou
    (16:05 16:10, M. Pech, RK-39-2012-86)
87. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
    (16:10 16:15, M. Pech, RK-39-2012-87)
88. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (16:15 16:20, M. Pech, RK-39-2012-88)
89. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
    (16:20 16:25, M. Pech, RK-39-2012-89)
90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
    (16:25 16:30, M. Pech, RK-39-2012-90)
91. Žádost o změnu údajů v žádosti o dofinancování evropského projektu
    (16:30 16:35, M. Pech, RK-39-2012-91)
92. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
    (16:35 16:40, M. Pech, RK-39-2012-92)
93. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného daru pro Střední průmyslovou školu Jihlava a Střední školu technickou Jihlava
    (16:40 16:45, M. Pech, RK-39-2012-93)
94. Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
    (16:45 16:50, M. Pech, RK-39-2012-94)
95. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
    (16:50 16:55, M. Pech, RK-39-2012-95)
96. Projekt School and Firm Hand in Hand - příspěvek partnerům na realizaci projektu
    (16:55 17:00, M. Pech, RK-39-2012-96)
97. Změna v zastoupení Kraje Vysočina v Radě projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
    (17:00 17:05, M. Pech, RK-39-2012-97)
98. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (17:05 17:10, M. Pech, RK-39-2012-98)
99. Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
    (17:10 17:15, M. Pech, RK-39-2012-99)
100. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
(17:15 17:20, M. Pech, RK-39-2012-100)
101. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Hotelová škola Třebíč
(17:20 17:25, M. Pech, RK-39-2012-101)
102. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace V Lisovech
(17:25 17:30, J. Joneš, RK-39-2012-102)
103. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Šafranice
(17:30 17:35, J. Joneš, RK-39-2012-103)
104. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
(17:35 17:40, P. Bureš, RK-39-2012-104)
105. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
(17:40 17:45, P. Bureš, RK-39-2012-105)
106. Návrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
(17:45 17:50, P. Bureš, RK-39-2012-106)
107. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
(17:50 17:55, Z. Chlád, RK-39-2012-107)
108. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
(17:55 18:00, Z. Chlád, RK-39-2012-108)
109. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
(18:00 18:05, Z. Chlád, RK-39-2012-109)
110. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
(18:05 18:10, Z. Chlád, RK-39-2012-110)
111. Mezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
(18:10 18:15, Z. Chlád, RK-39-2012-111)
112. Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
(18:15 18:20, Z. Chlád, RK-39-2012-112)
113. Prominutí pohledávky
(18:20 18:25, Z. Kadlec, RK-39-2012-113)
114. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz