Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-94

RK-39-2012-94.doc  RK-39-2012-94pr01.doc  RK-39-2012-94pr02.doc  RK-39-2012-94pr03.doc
Číslo materiálu94
Číslo jednacíRK-39-2012-94
Název4 Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
Zpracoval V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuTímto materiálem předkládá OŠMS návrh na ukončení majetkové účasti Kraje Vysočina v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu.

Usnesením 1739/33/2012/RK ze dne 2. 10. 2012 vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí informace podle materiálu RK-39-2012-94, př. 1 (materiál RK-33-2012-11) a uložila Odboru školství, mládeže a sportu připravit ukončení členství Kraje Vysočina v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu, se sídlem Sněžné na Moravě, Sněžné 205, IČO 25506269 (dále též jen družstvo ).

OŠMS projednal záměr ukončení majetkové účasti kraje na podnikání družstva s jeho předsedou a dalšími členy představenstva na dvou jednáních v průběhu podzimu tohoto roku. Podle článku 10 odst. 1 stanov družstva je převádějící člen družstva povinen přednostně nabídnout převzetí členských práv a povinností stávajícím členům družstva a tito členové mají tomu odpovídající přednostní právo převodu; sám převod podléhá následnému schválení představenstvem družstva. Záměr Kraje Vysočina ukončit majetkovou účast na podnikání družstva projednalo představenstvo družstva dne 21. 11. 2012 s tím, že členská práva a povinnosti Kraje Vysočina převezme Zemědělské družstvo Sněžné, člen Družstva Agrofarm Sněžné, a to za cenu obvyklou; návrh dohody o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu je přílohou tohoto materiálu - RK-39-2012-94, př. 2, sdělení představenstva je přílohou RK-39-2012-94, př. 3.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhradit si rozhodnutí uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu a následně rozhodnout uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. Rozhodování o stanovení majetkové účasti kraje na podnikání jiných právnických osob přísluší podle § 36 písm. l) krajského zřízení zastupitelstvu kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Ekonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu a souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhradit si rozhodnutí uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu dle materiálů RK-39-2012-94, př. 2 a rozhodnout uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu dle materiálů
RK-39-2012-94, př. 2.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz