Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-88

RK-39-2012-88.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíRK-39-2012-88
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Studentská 1 (příspěvková organizace kraje) a jejich zprostředkování výše uvedené organizaci.
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání (projekty EU peníze středním školám ) schválilo MŠMT dotaci v celkové výši 1 739 128 Kč na financování způsobilých výdajů projektu. MŠMT převedlo na účet kraje první zálohu pro tuto školu v celkové částce 1 043 476,80 Kč (60% předpokládaných výdajů projektu).
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 043 476,80 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČO 48895598 o částku 1 043 476,80 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektů EU peníze středním školám .
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 043 476,80 Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na realizaci projektu v rámci OP VK.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 043 476,80 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČO 48895598 o částku 1 043 476,80 Kč na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-39-2012-88.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz