Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-85

RK-39-2012-85.doc  RK-39-2012-85pr01.xls
Číslo materiálu85
Číslo jednacíRK-39-2012-85
NázevProjekt Effective School Management - příspěvek partnerům na realizaci projektu
Zpracoval E. Ampapová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 5/2011 dne 20. 9. 2011 usnesením č. 0444/05/2011/ZK Smlouvu o partnerství za účelem realizace projektu Effective School Management (dále jen projekt ). Na základě uzavřené Smlouvy o partnerství se smluvní strany spolupodílí na zajištění aktivit projektu a náklady spojené se zapojením do jeho realizace jim jsou hrazeny po ukončení dané aktivity a po předložení vyúčtování doloženého kopiemi účetních dokladů.
Finanční prostředky budou partnerům uvedeným v materiálu RK-39-2012-85, př. 1 poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
Návrh řešení OŠMS obdržel vyúčtování nákladů spojených se zapojením partnerů do realizace projektu v celkové výši 44 574,58 Kč. A protože předložená vyúčtování splňují stanovené podmínky, navrhuje OŠMS Radě Kraje Vysočina schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům projektu Effective School Management o celkovou částku 44 574,58 Kč dle materiálu RK-39-2012-85, př. 1.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Effective School Management v celkové výši 44 574,58 Kč dle materiálu
RK-39-2012-85, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz