Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-78

RK-39-2012-78.doc  RK-39-2012-78pr01.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-39-2012-78
NázevOrganizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
Zpracoval J. Kumpa, H. Šteflová, V. Švarcová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Bc. Václav Krása, se žádostí o spolupráci při pořádání 10. jubilejního ročníku cen MOSTY, které se uskuteční dne 21. 3. 2013 ve Žďáře nad Sázavou. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále též NRZP ČR) začala s pravidelným vyhlašováním cen MOSTY již v roce 2003. Ceny jsou udělovány za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením, a uděluje se ve čtyřech kategoriích:
* cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením,
* cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením,
* cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,
* zvláštní cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.
Ceny MOSTY představují ocenění práce ve prospěch lidí se zdravotním postižením s celostátní působností. Uplynulé ročníky se vždy konaly v rozdílném kraji a za účasti moderátora Aleše Cibulky a patronkou cen se stala Livie Klausová. Uvedenými osobami je přislíbena účast i v letošním ročníku ve Žďáře nad Sázavou. Organizační výbor si vybral Dům kultury Žďár nad Sázavou z důvodu bezbariérového přístupu a dostatečné kapacity hlavního sálu.
Návrh řešení Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci uvedená v materiálu RK-39-2012-78, př. 1. se uzavírá mezi NRZP ČR, Krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou. Mezi povinnosti Kraje Vysočina, vymezené touto smlouvou, patří především propagace akce a zajištění občerstvení a jednoho uměleckého vystoupení. Náklady spojené s těmito aktivitami se předpokládají ve výši 200 000 Kč, finanční zdroje budou řešeny samostatným materiálem v roce 2013.
Smlouva je z hlediska jejího obsahu smlouvou o spolupráci mezi krajem, obcí (a dalším subjektem) ke splnění konkrétního úkolu ve smyslu § 24 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a proto musí být schválena příslušnými zastupitelstvy.
Vzhledem k velké důležitosti a vysoké prestiži celé akce navrhujeme radě kraje doporučit smlouvu uzavřít.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu RK-39-2012-78, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz