Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-60

RK-39-2012-60.doc  RK-39-2012-60pr01.pdf  RK-39-2012-60pr02.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-39-2012-60
NázevNávrh na prominutí sankce z Kupní smlouvy
Zpracoval K. Mayerová, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 24. 4. 2012 rozhodla Rada Kraje Vysočina o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou . Dne 29. 5. 2012 byla uzavřena Kupní smlouva na realizaci předmětu této zakázky s uchazečem S E L F servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno,
IČO 18826016. Termín dodání 4 ks optických vláken a 1 ks HDPE chráničky byl stanoven do 1. 11. 2012. Ke skutečnému předání však došlo 6. 11. 2012. Dle článku IV. smlouvy je kraj oprávněn účtovat dodavateli sankci ve výši 0,05 za každý i započatý den prodlení. Dodavatel byl tedy 19. 11. 2012 vyzván k úhradě sankce ve výši 11 697 Kč - viz příloha č. 1 materiálu RK-39-2012-60. Dne 20. 11. 2012 obdržel odbor informatiky žádost o prominutí této sankce - viz. příloha 2 materiálu.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina akceptovat žádost společnosti S E L F servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno, IČO 18826016, a prominout sankci ve výši 11 697 Kč. Důvodem pro navrhované vyhovění žádosti zejména skutečnost, že nedošlo k negativnímu dopadu ani k ohrožení služeb sítě ROWANet.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky

OI - prominutí pohledávky bylo zaevidováno v systému e-Dotace pod č. O00523.0001.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
prominout pohledávku za společností S E L F servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno, IČO 18826016 ve výši 11 697,- Kč, která představuje finanční vypořádání za nedodržení závazku z kupní smlouvy uzavřené dne 29. 5. 2012, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku z účetnictví kraje.
Odpovědnost OI, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz