Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-55

RK-39-2012-55.doc  RK-39-2012-55pr01.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-39-2012-55
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuV návaznosti na prioritu č. 1 programové (strategické) části Zdravotního plánu - LIDSKÉ ZDROJE ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU je odborem zdravotnictví navrhován další postup v řízeném vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení. Cílem priority č. 1 je vytvářet vhodné podmínky k udržení kvalifikovaných lékařů a dalšího zdravotnického personálu; zajistit systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, nabízet možnost dalšího profesního růstu jak v odborných, tak v manažersko-komunikačních dovednostech, jak u zdravotnických, tak nezdravotnických pracovníků.
Odbor zdravotnictví zpracoval návrh na vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen zdravotnická zařízení ), který předložil ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále ZZS KV).
Jedná se o následující oblasti:
* Audit vykazování;
* Nákladový benchmarking;
* Smluvní vztahy a spory;
* Hospodaření PO (účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola).
Zdravotnická zařízení projevila zájem o organizaci seminářů či o účast v rámci těchto zmíněných okruhů v různém rozsahu.
Odbor zdravotnictví z důvodu důležitosti správného vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a z důvodu zajištění efektivního vynakládání nákladů na zajištění zdravotní péče navrhuje zajištění školení v následující oblasti Audit vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám ve všech nemocnicích zřizovaných krajem.
Návrh řešení Na základě předložených záměrů jednotlivých zdravotnických zařízení odbor zdravotnictví radě kraje doporučuje:
* uložit povinnost nemocnicím realizaci (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) Auditu vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám (analýzu stávajícího vykazování, seznámení s výsledky analýzy a proškolení správného vykazování);
* schválit realizaci (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) následujících seminářů, školení:
* Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace:
- Nákladový benchmarking;
* Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace:
- Aplikace zákona o veřejných zakázkách;
* Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace:
- Nákladový benchmarking;
* Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace:
- Současný přehled zdravotní legislativy, změny od 1. 1. 2013;
- Kvalita zdravotní péče;
- Komunikace zdravotníka
* Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace:
- Nákladový benchmarking;
* Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace i pro ostatní zdravotnická zařízení zřizovaná krajem:
- Hospodaření příspěvkových organizací (účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola);
* Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace:
- Hospodaření příspěvkových organizací.
Přičemž pod obsahem semináře Nákladový benchmarking je míněno vyhodnocení nákladovosti poskytované péče dle DRG skupin, bází, případů a praktické porovnání s referenčními zařízeními.
* souhlasit s možností účasti na externím školení maximálně pro dva zaměstnance dle požadavků jednotlivých zdravotnických zařízení na základě žádosti zdravotnického zařízení a po předchozím schválení vedoucím odboru zdravotnictví;
* schválit rozpočtové opatření pro jednotlivá zdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina;
* uložit ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina umožnit účast 1 - 2 zástupců odboru zdravotnictví na těchto seminářích;
* předložit odboru zdravotnictví a gesčnímu radnímu pro zdravotnictví kompletní výukové, školící materiály (skripta, prezentace atd.) z realizovaných seminářů, školení zdravotnickým zařízením v elektronické podobě včetně souhlasu školitele (dodavatele) s jejich předáním zřizovateli.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření navrhuje s ohledem na to, že prakticky veškeré náklady na shora uvedené vzdělávání vzniknou až v průběhu roku 2013 a dále po přihlédnutí k aplikaci platných účetních metod k zúčtování neinvestičních dotací k pokrytí těchto nákladů, aby termín převodu prostředků dotace na účet zdravotnických zařízení byl posunut do 30. 6. 2013. Tento postup odpovídá procesním postupům dle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery a aplikační praxe. Podstatou tedy je zajistit transparentní pohled na finanční toky a časovou souvislost mezi vznikem nákladů a jejich krytím dotací v jednom účetním období. Uvedeným postupem je zajištěno zcela korektní prostředí pro uvolňování prostředků dotace a její použití pro stanovený účel, který je souhlasný s pohledem při přezkoumávání hospodaření kraje a zřizovaných organizací. Finanční zdroj krytí takto posunutého závazku bude rozpočtové opatření, které bude řešit závazky z roku 2012.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00260-22 (materiál RK-39-2012-55, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) Auditu vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám (analýza stávajícího vykazování, seznámení s výsledky analýzy a proškolení správného vykazování) za minimálně jedno z uvedených období - rok 2009, 2010 nebo 2011 v rámci veškeré akutní péče;
souhlasí
s realizací (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) následujících seminářů, školení:
* Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace:
Nákladový benchmarking;
* Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace:
Aplikace zákona o veřejných zakázkách;
* Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace:
Nákladový benchmarking;
* Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace:
Současný přehled zdravotní legislativy, změny od 1. 1. 2013;
Kvalita zdravotní péče;
Komunikace zdravotníka;
* Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace:
Nákladový benchmarking;
* Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace i pro ostatní zdravotnická zařízení zřizovaná krajem:
Hospodaření příspěvkových organizací (účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola);
* Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace:
Hospodaření příspěvkových organizací;
souhlasí
s možností účasti na externím školení maximálně pro dva zaměstnance dle požadavků jednotlivých zdravotnických zařízení na základě žádosti zdravotnického zařízení a po předchozím schválení vedoucím odboru zdravotnictví;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví
a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o celkovou částku 1 250 000 Kč, z toho:
- 250 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 250 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 250 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 250 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 250 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 ve stejné výši 1 250 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o částku 125 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 o stejnou částku 125 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3529 - Ostatní ústavní péče a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00000) o celkovou částku 50 000 Kč, z toho:
- 25 000 Kč pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 25 000 Kč pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 ve stejné výši 50 000 Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 250 000 Kč;
- Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 125 000 Kč;
- Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 25 000 Kč;
- Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 25 000 Kč
za účelem realizace vzdělávacích akcí, případné vyšší náklady budou uhrazeny z vlastních zdrojů zdravotnických zařízení;
stanoví
* podmínky přiznání příspěvku na provoz:
- u Auditu vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a u všech ostatních seminářů a školení budou provedena poptávková řízení či veřejné zakázky;
- v případě přijatých zdanitelných plnění je nemocnice povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a uplatnit případný nárok na odpočet DPH;
* podmínky vrácení příspěvku na provoz:
- v případě čerpání za jiným účelem, než je stanoveno v tomto usnesení, bude vrácena celá přiznaná částka;
- v případě, že má organizace u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním vzdělávací akce nárok na odpočet DPH - v plné, poměrné nebo krácené výši, bude část dotace odpovídající uplatněnému nároku na odpočet DPH na vstupu vrácena;
ukládá
* odboru zdravotnictví zaslat do nemocnic Kraje Vysočina a ostatních zdravotnických zařízení příspěvek na provoz dle časového souladu nákladu vztahujícího se k roku 2012 nebo roku 2013;
* ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných krajem:
- realizaci (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) Auditu vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám (analýzu stávajícího vykazování, seznámení s výsledky analýzy a proškolení správného vykazování) za minimálně jedno z uvedených období - rok 2009, 2010 nebo 2011 v rámci veškeré akutní péče;
- realizaci (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) následujících seminářů, školení:
* Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace:
- Nákladový benchmarking;
* Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace:
- Aplikace zákona o veřejných zakázkách;
* Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace:
- Nákladový benchmarking;
* Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace:
- Současný přehled zdravotní legislativy, změny od 1. 1. 2013;
- Kvalita zdravotní péče;
- Komunikace zdravotníka;
* Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace:
- Nákladový benchmarking;
* Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace i pro ostatní zdravotnická zařízení zřizovaná krajem:
- Hospodaření příspěvkových organizací (účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola);
* Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace a Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace:
- Hospodaření příspěvkových organizací;
- umožnit účast 1 - 2 zástupců odboru zdravotnictví na seminářích organizovaných zdravotnickým zařízením zřizovaným Krajem Vysočina,
- předložit odboru zdravotnictví a gesčnímu radnímu pro zdravotnictví kompletní materiály (skripta, prezentace atd.) z realizovaných seminářů, školení zdravotnickým zařízením v elektronické podobě včetně souhlasu školitele (dodavatele) s jejich předáním zřizovateli;
- předložit na odbor zdravotnictví žádost o účast na externím školení maximálně pro dva zaměstnance dle požadavků zdravotnických zařízení k předchozímu schválení vedoucím odboru zdravotnictví;
- provést vyúčtování školících akcí nejdéle do 30. 6. 2013;
- předložit ihned po obdržení kopie faktur za realizaci seminářů, školení, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH na vstupu;
- předložit v termínu do 31. 8. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných dokladů včetně bankovních výpisů dokladujících úhradu všech závazků za shora realizované semináře, školení.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Tř
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz