Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-53

RK-39-2012-53.doc  RK-39-2012-53pr01.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-39-2012-53
NázevRozpočtové opatření - realizace projektu Videokonference ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková, M. Křížková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuVe schválené koncepci eHealth Kraje Vysočina 2012 - 2015 byly definovány prioritní oblasti informačních a komunikačních technologií v oblasti zdravotnictví. Jednou z klíčových aktivit je projekt Videokonference . Jelikož mezi zdravotnickými zařízeními zřizovanými Krajem Vysočina a některými odbory Kraje Vysočina dochází k časté potřebě vzájemné komunikace ať už s ohledem na probíhající projekty nebo s ohledem na pravidelné či operativní porady, jeví se jako vhodné řešení vybudování telekonferenčního systému, kterým lze velmi efektivně zvýšit komunikační schopnosti všech zainteresovaných stran a zároveň snížit náklady na nutné přesuny osob i s ohledem na úsporu času stráveného na cestě atd.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 11. 2012 usnesením č. 1973/37/2012/RK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku Videokonference , kterou se stal uchazeč C SYSTÉM CZ a.s., Brno-Židenice, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10. IČO 27675645.
Celková částka projektu Videokonference činí 3 949 800 Kč. Částka 1 657 800 Kč, která bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina z kapitoly Zdravotnictví, se vztahuje k vybudování videokonferenčního zázemí v zasedací místnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, budova D. Zbývající část ceny zakázky ve výši 2 292 000 Kč budou hradit nemocnice zřizované Krajem Vysočina a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace dle uzavřené kupní smlouvy.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu Videokonference pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci v celkové výši 2 292 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00350-06 (RK-39-2012-53, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00502 o částku 1 918 800 Kč s určením pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 426 000 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč
při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy s účelovým znakem 00502 o částku 1 918 800 Kč;
* rozpočtové opatření u kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00502 o částku 373 200 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5901 - Nespecifikované rezervy s účelovým znakem 00502 o částku 373 200 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 426 000 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
- Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 373 200 Kč;
s určením na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Videokonference ;
ukládá
ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
- zajistit po ukončení realizace projektu Videokonference využívání předmětu díla k účelu, k němuž byla veřejná zakázka realizovaná, a to vždy na základě výzvy zřizovatele;
- předložit odboru zdravotnictví v termínu do 30. 4. 2013 kopie zaplacených faktur či jiných účetních dokladů včetně výpisu z bankovního účtu o úhradě investičního závazku, kterým bude doloženo použití investiční dotace na realizaci projektu Videokonference ve smyslu materiálu RK-39-2012-53.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor informatiky
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz