Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-52

RK-39-2012-52.doc  RK-39-2012-52pr01.xls  RK-39-2012-52pr02.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-39-2012-52
NázevNávrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2012 u kapitoly Zdravotnictví
Zpracoval2 Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2012 u kapitoly Zdravotnictví pro: jednání rady kraje č. 39/2012 dne 4. 12. 2012 zpracovali: J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNa základě příkazních smluv uzavřenými mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem (dále jen nemocnice ) nemocnice jménem kraje zajišťují výkon a správu vybraných agend k majetku, který je ve vlastnictví kraje. Jedná se o výkon agend spojený s pronájmem bytů a nebytových prostor fyzickým a právnickým osobám.
V souladu se smluvním ujednáním nemocnice (příkazník) inkasované nájemné z realizovaného plnění příkazních smluv za období prosinec 2011 až listopad 2012 zašlou na účet kraje (příkazce) v celkové výši 220 469 Kč. Zároveň nemocnice požádaly kraj o poskytnutí příslušného dotačního titulu z inkasa tohoto nájemného k financování běžných oprav a údržby majetku ve vlastnictví zřizovatele, který nemocnice užívají na základě nájemního vztahu.
V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba zvýšenou tvorbu příjmů a jejich použití schválit příslušným orgánem kraje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje:
* schválit zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z realizovaných příkazních smluv podle rozpisu uvedeného v materiálu RK-39-2012-52, př. 1;
* schválit zvýšení výdajů pro jednotlivé nemocnice k posílení příspěvku na provoz podle rozpisu uvedeného v materiálu RK-39-2012-52, př. 1;
* schválit změnu závazného ukazatele (příspěvek na provoz) finančního vztahu u nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele.
Výše uvedené opatření se netýká Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, neboť tyto organizace nemají sjednaný žádný nájemní vztah podléhající plnění podle příkazní smlouvy. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace k 31. 7. 2012 všechny nájemní vztahy dle příkazní smlouvy ukončila.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00260-21 (materiál RK-39-2012-52, př. 2).
Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu o příjmy z pronájmu nemovitostí v úhrnné výši 220 469 Kč v členění dle materiálu RK-39-2012-52, př. 1;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví v úhrnné výši 220 469 Kč v členění dle materiálu RK-39-2012-52, př. 1;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-52, př. 1 s určením na údržbu a opravy majetku.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín do 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz