Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-51

RK-39-2012-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-39-2012-51
NázevNávrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
Zpracoval1 Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví pro: jednání rady kraje č. 39/2012 dne 4. 12. 2012 zpracovali: J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNa základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem nemocnice užívají nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkové činnosti vymezených zřizovací listinou.
V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které je jednotlivým nemocnicím následně kompenzováno formou provozního transferu nebo investiční dotace.
Rada kraje dne 4. 9. 2012 usnesením č. 1586/30/2012/RK schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací (dále jen Nemocnice ) s předmětem nájmu Pavilon urgentní a intenzivní péče . Nájemné bylo sjednáno na 992 000 Kč bez DPH za každé kalendářní čtvrtletí.
Usnesením č. 1833/35/2012/RK byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (dále jen Dodatek ), který s ohledem na zpřesnění resp. snížení pořizovací ceny pořizovací ceny předmětu nájmu, řeší snížení nájemného. Nově sjednané nájemné je ve výši 830 000 Kč bez DPH za každé kalendářní čtvrtletí. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu, a to od 31. 10. 2012.
V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba změnu nájemného u Nemocnice zohlednit v rozpočtu kraje na rok 2012, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušné změny radou kraje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit snížení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2012 o změnu nájemného dle Dodatku ve výši 131 009 Kč.
Snížení výdajové části rozpočtu je tvořeno snížením příspěvku na provoz pro Nemocnici ve výši 109 174 Kč a odvodem DPH na výstupu ve prospěch místně příslušného finančního úřadu ve výši 21 835 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* snížení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí s účelovým znakem 00051 o nájemné placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací ve výši 131 009 Kč;
* snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s účelovým znakem 00051 o částku 109 174 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) o částku 21 835 Kč;
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 109 174 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín do 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz