Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-41

RK-39-2012-41.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-39-2012-41
NázevPřipsání dotace na projekt silniční infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán radě kraje z důvodu připsání dotace z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ) na projekt silniční infrastruktury a z toho vyplývajícího rozpočtového opatření. Dne 30. 10. 2012 byla na devizový účet kraje OP AT-CZ vedený v EUR připsána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR ) ve výši 8 557,47 EUR (218 301,06 Kč) a dne 12. 11. 2012 dotace ze strany řídícího orgánu OP AT-CZ Úřadu dolnorakouské zemské vlády ve výši 145 476,00 EUR (3 711 092,76 Kč) na projekt Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2 na základě schválené žádosti o platbu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky z OP AT-CZ a MMR ve výši 3 929 393,82 Kč (154 033,47 EUR) a rozhodnout o jejich převodu na zvláštní účet projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2. Část dotace ve výši 3 700 000 Kč je možné převést do Fondu strategických rezerv (dále jen FSR ).
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OP AT-CZ a MMR ve výši 3 929 393,82 Kč, která je určena na financování projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu OP AT-CZ o účelovou dotaci z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 a z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 3 929 393,82 Kč, která je určena na financování projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2;
* převod přijaté dotace z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2;
* převod části přijaté dotace ve výši 3 700 000 Kč ze zvláštního účtu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2 do FSR a s tím související rozpočtové opatření.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz