Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-28

RK-39-2012-28.doc  RK-39-2012-28pr01.xls  RK-39-2012-28pr02.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-39-2012-28
Název-28 Darování pozemku v k. ú. Přibyslav
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemku v k. ú. a obci Přibyslav. Na odbor majetkový se obrátila Krajská správa a údržba Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod s žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemků po rekonstrukci silnice č. III/01838, v ulici Pecháčkova v Přibyslavi. Současný stav byl zaměřen GP č. 1442-93/2011, ze kterého vyplývá, že na částech pozemku par. č. 1696/1 ostatní plocha, silnice, který je v majetku Kraje Vysočina, se nacházejí z části chodníky a z části veřejná zeleň. Nově zaměřené pozemky jsou uvedeny v materiálu RK-39-2012-28, př. 1. GP č. 1442-93/2011 ještě není zapsán v katastru nemovitostí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat požadované pozemky do vlastnictví města. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - chodníky, zeleň. Město s přijetím daru souhlasí.
OM dále navrhuje zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky městu. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV i ODSH s převodem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-39-2012-28, př. 1 v k. ú a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-39-2012-28, př. 1 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz