Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-27

RK-39-2012-27.doc  RK-39-2012-27pr01.pdf
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-39-2012-27
Název012-27 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a společností IMMORENT Ostrava I s.r.o., investorem stavby rozšíření autobusové zastávky v k. ú. Okříšky.
Usnesením 1885/36/2012/RK rada kraje vyslovila souhlas se stavbou CTPoint Okříšky FRAENKISCHE - rozšíření autobusové zastávky , kterou bude dotčen pozemek par. č. 1324/3 - ost. plocha, silnice v k. ú. Okříšky a rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu (smlouvu zakládající právo provést stavbu) mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. V rámci této stavby bude vybudován autobusový záliv na výše uvedeném pozemku. Ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění jsou zastávkové pruhy součástí silnice. Nově vybudovaný záliv se tak stane součástí silnice III/4057 a je třeba, aby investor převedl tento stavební objekt do vlastnictví vlastníka výše uvedené silnice, tj. do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi investorem stavby CTPoint Okříšky FRAENKISCHE - rozšíření autobusové zastávky a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nově vybudovaný autobusový záliv. Investor stavby s uzavřením této smlouvy souhlasí. Po dokončení stavby a uzavření vlastní darovací smlouvy bude autobusový záliv předán k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností IMMORENT Ostrava I s.r.o., Praha - investorem stavby autobusového zálivu, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou do vlastnictví kraje bude autobusový záliv převeden.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi společností IMMORENT Ostrava I s. r. o., se sídlem Budějovická 1518/13a, Praha 4, IČ: 273 86 040 a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se společnost IMMORENT Ostrava I s. r.o., zaváže darovat do vlastnictví Kraje Vysočina stavbu autobusového zálivu, budovaného v rámci stavby CTPoint Okříšky FRAENKISCHE - rozšíření autobusové zastávky , na části pozemku par. č. 1324/3 v k. ú. a obci Okříšky a Kraj Vysočina se zaváže tuto stavbu do svého vlastnictví přijmout.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 18. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz