Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-23

RK-39-2012-23.doc  RK-39-2012-23pr01.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-39-2012-23
NázevRozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o úpravě nájemného z bytů s účinností od 1. 1. 2013.
Správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina vykonávají příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a to na základě předání majetku do správy příspěvkové organizaci zřizovací listinou nebo na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina (jako příkazcem) a jednotlivými nemocnicemi (jako příkazníkem). Po roce 2002, při uzavírání nové nájemní smlouvy na pronájem bytu, bylo zpravidla sjednáváno nájemné odpovídající výši regulovaného nájemného , které vyplývalo z cenové úrovně roku 2002 dle jednotlivých měst a obcí. Stavebně technický stav bytového fondu (ne vždy byla prováděna dostatečná údržba a opravy), umístnění bytového fondu (byty jsou umístněny v objektech - areálech sloužících k hlavnímu předmětu činnosti příspěvkové organizace) a skutečnosti, že nájemce bytu byl nebo je zpravidla zaměstnancem příspěvkové organizace, byly důvodem neuplatnění veřejného nabídkového řízení na pronájem bytu včetně nabídky nájemného . Veřejné nabídkové řízení na pronájem bytu včetně soutěže výše ceny nájemného jsou uplatňovány především při správě bytového fondu ve vlastnictví měst a obcí. Z těchto soutěží lze nepřímo odvodit jaká cena nájemného se pohybuje v místě a čase. Úprava nájemného z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina v roce 2012 byla upravena usnesením rady kraje 2061/41/2010 ze dne 20. 12. 2011.
Dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona , byl pronajímatel oprávněn, dle zákonem stanovených podmínek, jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje 1. 1. 2007 a to každoročně v období do 31. 12. 2010, pokud se s nájemcem na změně nájmu nedohodne jinak. Dle zákona č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byla u vyjmenovaných měst (v kraji Vysočina se týká města Jihlavy) prodloužena doba do 31. 12. 2012. Maximální přírůstek měsíčního nájemného dle zákona pro jednotlivé roky 2007 - 2012 lze vypočítat s použitím kalkulačky nájemného pro jednostranné zvýšení nájemného umístněné na webových stránkách MMR ČR.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí rady kraje o úpravě nájemného s účinností od 1. 1. 2013 a doby nájmu. Přehled o počtu bytů, jejich lokalizaci a uzavřených nájemních smlouvách na dobu neurčitou a dobu určitou je uveden v materiálu RK-39-2012-23, př. 1, včetně informace o výši nájemného.
U nájemních smluv sjednaných na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru na užívání bytu v obcích, u kterých byla k 31. 12. 2010 a u města Jihlavy k 31. 12. 2012 ukončena regulace nájemného, lze změnu nájemného sjednat pouze dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem. Pokud nájemce odmítne uzavřít takovou dohodu, může pronajímatel požadavek na zvýšení nájemného uplatnit soudní cestou. Současně musí pronajímatel prokázat, že požadované nájemné je nájemným obvyklým v místě a čase. U nájemních smluv sjednaných na dobu určitou (z velké části do 31. 12. 2012) lze výši nájemného sjednat dohodou při uzavírání nové nájemní smlouvy, případně při uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě.
U nájemních bytů ve městě Jihlava bylo možné uplatnit jednostranné zvýšení nájemného dle úpravy platné pro rok 2012 až na hodnotu cílového měsíčního nájemného ve výši 73,42 Kč/m2/měsíc. Skutečná výše nájemného uplatněná u bytů ve městě Jihlava se pohybovala v roce 2011 v rozpětí od 51 Kč až 62 Kč/m2/měsíc. Dle rozhodnutí rady kraje bylo uplatněno právo na jednostranné zvýšení nájemného u bytů v Jihlavě v roce 2012 na hodnotu 62 Kč/m2/měsíc.

Návrh usnesení předpokládá, že pro rok 2013:
- u dříve uzavřených nájemních smlouvách na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smlouvách, nebo při prodloužení nájemní doby v bytech, kde byla ukončena regulace nájemného, bude uplatňováno nájemné ve výši cílového nájemného roku 2010 ,
- u uzavřených nájemních smlouvách na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru, a u nově uzavíraných nájemních smlouvách, nebo při prodloužení nájemní doby v bytech ve městě Jihlava, bude uplatněno nájemné ve výši 62 Kč/m2/měsíc,
- u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována,
- nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2013,
Současně návrh usnesení předpokládá doporučení příspěvkovým organizacím využívat oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tzv. kauce .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
* ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:
- u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2013, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu a u kterých byla ukončena regulace nájemného, uplatnit v roce 2013 nájemné ve výši cílového nájemného roku 2010 ;
- u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2013, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu ve městě Jihlava, uplatnit nájemné ve výši 62 Kč/m2/měsíc;
- u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, uplatnit v roce 2013 výši nájemného, které bylo stanoveno na základě předchozího souhlasu rady kraje, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu, výsledku nabídkového řízení na nájem volného bytu;
- při uzavírání nové nájemní smlouvy nebo při uzavírání dodatku nájemní smlouvy v období do 31. 12. 2013, kterým je sjednáváno prodloužení nájemní doby na nájem bytu bude taková nájemní smlouva nebo takový dodatek nájemní smlouvy uzavřeny na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2013;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tzv. kauce .
Odpovědnost ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz