Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-19

RK-39-2012-19.doc  RK-39-2012-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-39-2012-19
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 k. ú. Kuroslepy
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice II/392 v k. ú. Kuroslepy v souvislosti se stavbou II/392 Mohelno, most ev. č. 392-012 přes Oslavu .
Kraj Vysočina byl investorem výše uvedené stavby. Po jejím dokončení byl vyhotoven geometrický plán č. pl. 213-58/2012 pro k. ú. a obec Kuroslepy, který zaměřil skutečný stav. Bylo prokázáno, že u částí pozemku par. č. 344 nově označených jako par. č. 344/2 a par. č. 344/3 v k. ú. Kuruslepy se jedná o pozemky, které jsou součástí silnice II/392.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že je třeba pozemky par. č. 344/2 - trvalý travní porost o výměře 131 m2 a par. č. 344/3 - trvalý travní porost o výměře 10 m2 v k. ú. Kuroslepy, které jsou součástí silnice II/392 a dosud jsou ve vlastnictví fyzických osob, získat do vlastnictví Kraje Vysočina za navrhovanou kupní cenu 50 Kč/ m2. Poté bude vypracován dodatek ke zřizovací listině KSÚSV.
Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky nově oddělených pozemků par. č. 344/2 a par. č. 344/3 v k. ú. Kuroslepy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky par. č. 344/2 - trvalý travní porost o výměře 131 m2 a par. č. 344/3 - trvalý travní porost o výměře 10 m2 oddělené dle GPL č. pl. 213-58/2012 z pozemku par. č. 344 v k. ú. Kuroslepy za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz