Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-18

RK-39-2012-18.doc  RK-39-2012-18pr01.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-39-2012-18
NázevKoupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření kupních smluv na pozemky v k. ú. Nový Rychnov
a v k. ú. Počátky za účelem realizace projektu Transformace ÚSPM Těchobuz III. (dnes Domov Jeřabina).
Odbor majetkový (dále jen OM) řeší nabytí pozemků nezbytných pro realizaci výše uvedeného projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a ředitelkou Domova Jeřabina.
Usnesením č. 444/05/2012/ZK ze dne 18. 9. 2012 zastupitelstvo kraje rozhodlo:
* uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městysem Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit;
* uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 002 48 843, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. st. 469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 - trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupi.
Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Nový Rychnov bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem městyse Nový Rychnov na jeho 19. zasedání konaném dne 9. 10. 2012. Vlastní smlouva byla uzavřena ke dni 24. 10. 2012.
Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. a obci Počátky bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Počátky na jeho 12. zasedání konaném dne 25. 9. 2012. Vlastní smlouva byla uzavřena ke dni 18. 10. 2012.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené pozemky se budou nabývat ve stávajícím stavu, je možné dokončit jejich majetkoprávní vypořádání odkoupením do vlastnictví kraje.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 53/3 v k. ú. Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 134 810 Kč a dále nabýt pozemky par. č. st. 469, par. č. 3230/8 a par. č. 3234/16 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 233 750 Kč.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v k. ú. Nový Rychnov do vlastnictví kraje za kupní ceny ve výši 130 Kč/m2 a v k. ú. Počátky za kupní ceny ve výši 250 Kč/m2.
StanoviskaOdbor sociálních věcí souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč;
* nabýt pozemky par. č. st. 469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 - trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 002 48 843 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 233 750 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz