Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-16

RK-39-2012-16.doc  RK-39-2012-16pr01.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-39-2012-16
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I.
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu, která je nezbytná pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou akci na pozemku zahrnutého do trvalého záboru předmětné stavby.
Usnesením č. 0498/06/2011/ZK ze dne 8. 11. 2011 zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt koupí pozemky par. č. 2346/40 - orná půda o výměře 2 162 m2 a par. č. 2346/41 - orná půda o výměře 2 557 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1 853 310 Kč dle materiálu ZK-06-2011-38, př. 1.
Kupní smlouva byla uzavřena dne 20. 12. 2011 a účinná se stala ke dni 28. 12. 2011.
Uvedené pozemky se nacházejí v lokalitě Polní Dvůr , kde ještě není zcela dokončena technická infrastruktura. Aby se připravované stavby na těchto pozemcích napojili na místní komunikaci, bude nezbytné provést připojení novostaveb na místní komunikaci pojezdovou betonovou zámkovou dlažbou. Toto zpevnění se bude nacházet na části pozemku par. č. 2346/1 v k. ú. a obci Pelhřimov, který je Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov veden ve vlastnictví města Pelhřimov.
Pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení je nezbytné získat pozemky pod plánovanou stavbou do vlastnictví a nebo uzavřít nepojmenované smlouvy, které zakládají právo investorovi provést stavbu na cizím pozemku.
Návrh řešení OM k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s městem Pelhřimov smlouvu zakládající právo provést stavby Transformace ÚSPM Těchobuz I. - objekt P1 k. ú. Pelhřimov, p.č. 2346/41 - objekt pro bydlení a Transformace ÚSPM Těchobuz I. - objekt P2 k. ú. Pelhřimov, p.č. 2346/40 - objekt pro bydlení na části pozemku par. č. 2346/1 v k. ú. a obci Pelhřimov.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedenou smlouvu. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Pelhřimov na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně investora smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavby Transformace ÚSPM Těchobuz I. - objekt P1 k. ú. Pelhřimov, p.č. 2346/41 - objekt pro bydlení a Transformace ÚSPM Těchobuz I. - objekt P2 k. ú. Pelhřimov, p. č. 2346/40 - objekt pro bydlení na části pozemku par. č. 2346/1 v k. ú. a obci Pelhřimov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz