Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-108

RK-39-2012-108.doc  RK-39-2012-108pr01.pdf  RK-39-2012-108pr02.pdf  RK-39-2012-108pr03.pdf  RK-39-2012-108pr04.pdf  RK-39-2012-108pr05.pdf  RK-39-2012-108pr06.pdf  RK-39-2012-108pr07.pdf
Číslo materiálu108
Číslo jednacíRK-39-2012-108
NázevPodklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval M. Brom, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí (dále jen OŽP ) překládá Radě Kraje Vysočina ke schválení smlouvy o spolupráci (fyzické osoby) nebo k doporučení ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina smlouvy o spolupráci (právnické osoby), které jsou nezbytné jako podklady
pro čtyři samostatné žádosti o poskytnutí finanční podpory do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ), prioritní osy 6., oblasti podpory 6.2 Podpora biodiverzity pro níže uvedené tři maloplošné zvláště chráněné území (níže jen MZCHÚ ) a jeden souhrnný projekt (několik MZCHÚ sloučených v jednu žádost):
1. EVL Na Oklice
2. PR Vílanecké rašeliniště
3. PR Pařez
4. Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina
Dne 30. srpna 2011 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 1425/27/2011/RK
a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20. září 2011 usnesením č. 0428/05/2011/ZK vzalo na vědomí postup na zabezpečení přípravy šesti akcí projektu Biodiverzita a schválilo finanční prostředky na projektové práce a zpracování žádostí do OPŽP.
Protože z hlediska příjmu, schvalování a administrace tohoto typu projektů jsou podmínkou financování z Operačního programu Životního prostřední souhlasy vlastníků dotčených pozemků, bylo nutné všechna navrhovaná opatření a zásahy v dotčených MZCHÚ projednat s vlastníky pozemků (smlouvy o spolupráci při realizaci projektu jsou obsaženy v materiálech RK-39-2012-108, př. 1, RK-39-2012-108, př. 2, RK-39-2012-108, př. 3, RK-39-2012-108,
př. 4, RK-39-2012-108, př. 5, RK-39-2012-108, př. 6 a RK-39-2012-108, př. 7).
Předmětem čtyř žádostí o poskytnutí finanční podpory je celková revitalizace území
a obnovení vodního režimu v MZCHÚ v péči Kraje Vysočina.
Realizace zásahů a opatření v jednotlivých lokalitách se předpokládá postupně v letech 2013 až 1/2 2015, dle charakteru zásahů či opatření, přičemž čerpání finančních prostředků na tuto sanaci bude rovnoměrně rozloženo na celé tříleté, plánované, realizační období projektů.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II.
dle materiálů RK-39-2012-108, př. 6 a RK-39-2012-108, př. 7
- doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů
RK-39-2012-108, př. 3, RK-39-2012-108, př. 4 a RK-39-2012-108, př. 5.
- doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci
při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů RK-39-2012-108, př. 1,
RK-39-2012-108, př. 2, RK-39-2012-108, př. 3, RK-39-2012-108, př. 4
a RK-39-2012-108, př. 5.
Všechny výše zmíněné smlouvy jsou nezbytné jako součást žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů
RK-39-2012-108, př. 6 a RK-39-2012-108, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů RK-39-2012-108, př. 3, RK-39-2012-108, př. 4 a RK-39-2012-108, př. 5;
* rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů RK-39-2012-108, př. 1, RK-39-2012-108, př. 2, RK-39-2012-108, př. 3,
RK-39-2012-108, př. 4 a RK-39-2012-108, př. 5.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín---- 2012- 12- 18
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz