Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-10

RK-39-2012-10.doc  RK-39-2012-10pr01.doc  RK-39-2012-10pr02.doc  RK-39-2012-10pr03.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-39-2012-10
NázevUzavření nájemních smluv na pozemky pod silnicí II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Majetkový odbor obdržel dopisy Českých drah, Regionální správy Brno se sdělením, že část silnice II. třídy č. 351 v k. ú. Přibyslav se nachází na části pozemku par. č. 1813/14 o výměře cca 625 m2 a část silnice III. třídy č. 36072 v k. ú. Kojetice na Moravě se nachází na pozemcích par. č. 400/3 - ostatní plocha, dráha o výměře cca 10 m2 a par. č. 400/4 - ostatní plocha, dráha o výměře cca 1 438 m2, které jsou ve vlastnictví ČD, a.s. Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k narovnání majetkoprávních vztahů, žádaly České dráhy o vyjádření k této záležitosti s tím, že navrhují odprodej dotčených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina, do doby odprodeje požadují uzavřít nájemní smlouvu a dále uhradit bezesmluvní užívání pozemků za 2 roky zpět. Z provedeného jednání vzešly upřesněné požadavky ČD, a.s., a to smluvní nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok, dále u bezesmluvního užívání v době do 31. 12. 2011 částka 5 Kč/m2/rok, za období od 1. 1. 2012 do 1. 11. 2012 částka 10 Kč/m2/rok - obě částky smluvní s ohledem na Výměry Ministerstva financí č. 01/2010 a č. 01/2012.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít předložené nájemní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s. a uhradit částky za bezesmluvní užívání pozemků dle splátkových kalendářů v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-39-2012-10, př. 1 a RK-39-2012-10, př. 2.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy mezi Českými dráhami, a.s. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce a uhradit částky za bezesmluvní užívání pozemků dle splátkových kalendářů, vše v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-39-2012-10, př. 1 v k. ú. Přibyslav a RK-39-2012-10, př. 2 v k. ú. Kojetice na Moravě.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz