Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2012-09

RK-39-2012-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-39-2012-09
NázevUzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu II/405 Příseka obchvat .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Začátek stavby navazuje na dokončený úsek Jihlava - Příseka a konec úpravy na úsek Příseka - Brtnice.
Z projektové dokumentace zpracované společností SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r. o. vyplývá potřeba uzavření smluvního vztahu s vlastníkem pozemku par. č. 2073/136 v katastrálním území Příseka, který je zahrnutý do obvodu trvalého záboru předmětné stavby. Na pronajatém pozemku bude umístěno nové těleso silnice II/405.
Návrh řešení Pozemek par. č. 2073/136 v katastrálním území Příseka je ve vlastnictví více osob. Jedním ze spoluvlastníků pozemku je Česká republika, správa nemovitosti Pozemkový fond ČR, která vlastní 20/128 podílu pozemku. Na základě vyjádření Pozemkového fondu ČR, sekce správy privatizace není možné v současné době podíl 20/128 pozemku převést a Pozemkový fond ČR navrhuje na pozemek před vydáním stavebního povolení uzavřít nájemní smlouvu pro nezemědělské účely.
Z tohoto důvodu navrhuje odbor majetkový v rámci řešení majetkoprávní přípravy stavby silnice II/405 Příseka obchvat uzavřít se spoluvlastníkem pozemku par. č. 2073/136 v katastrálním území Příseka ČR - Pozemkovým fondem ČR nájemní smlouvu na dobu neurčitou za cenu 100 Kč/rok od data účinnosti smlouvy do nabytí právní moci stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a za cenu 266 Kč/rok po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu II/405 Příseka obchvat .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a ČR - Pozemkovým fondem ČR na straně pronajímatele na pronájem části pozemku par. č. 2073/136 o výměře 244 m2 v katastrálním území Příseka na dobu neurčitou za cenu 100 Kč/rok od data účinnosti smlouvy do nabytí právní moci stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a za cenu 266 Kč/rok pod data nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu II/405 Příseka obchvat .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz