Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2012-10

RK-35-2012-10.doc  RK-35-2012-10pr01.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-35-2012-10
NázevSouhlas s kácením stromů rostoucích mimo les - k. ú. Ždírec nad Doubravou
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava se žádostí o pokácení 11 ks vzrostlých stromů na pozemku par. č. 413/7 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou. Jedná se o likvidaci stromů při silnici I/37. Důvodem ke kácení je skutečnost, že uvedené dřeviny jsou v celkovém špatném stavu (dle dendrologického hodnocení se jedná o dřeviny rizikové). Pozemek par. č. 413/7 zastavěný silnicí I/37 je ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemek, na kterém stromy určené k pokácení rostou, získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/2001-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví 317 pro k. ú. a obec Ždírec nad Doubravou.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že předmětné dřeviny jsou ve špatném stavu a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny s kácením souhlasí, navrhuje odbor majetkový vydat souhlas s podáním žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku par. č. 413/7 v k. ú. Ždírec nad Doubravou u Městského úřadu Ždírec nad Doubravou a rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a ŘSD ČR, Správa Jihlava nepojmenovanou smlouvu, v níž se žadatel (ŘSD ČR) zaváže k úhradě případných nákladů souvisejících s podáním žádosti, či splnění nařízené povinnosti náhradní výsadby. Smlouva není předkládána, jedná se již o standardní smlouvu.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod jako správce pozemku par. č. 413/7 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou nemá námitky proti pokácení 11 ks stromů.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s podáním žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava o pokácení 11 ks stromů rostoucích mimo les na pozemku par. č. 413/7 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Jihlava, v níž se Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava zaváže uhradit veškeré náklady a zabezpečit všechny povinnosti související s vydáním povolení s pokácením 11 ks dřevin.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz