Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 34/2012, které se bude konat dne 09.10.2012 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2012
2. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-34-2012-02)
3. Změna usnesení 1487/29/2012/RK a 1676/32/2012RK
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-34-2012-03)
4. Návrh na zařazení nových akcí SŠ technická Jihlava - rekonstrukce střechy , SUPŠ Jihlava-Helenín - zateplení Domova mládeže , Gymnázium Jihlava - rekonstrukce sociálního zařízení a SPŠ Jihlava - rekonstrukce kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, p
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-04-2012-04)
5. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-34-2012-05)
6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-34-2012-06)
7. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III.
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-34-2012-07)
8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-34-2012-08)
9. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - investice v sociálních věcech, návrh na provedení rozpočtového opatření
    (9:40 9:45, V. Švarcová, P. Kolář, RK-34-2012-09)
10. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
    (9:45 9:50, V. Švarcová, RK-34-2012-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů
    (9:50 9:55, A. Krištofová, RK-34-2012-11)
12. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
    (9:55 10:00, K. Lisá, RK-34-2012-12)
13. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
    (10:00 10:05, K. Lisá, RK-34-2012-13)
14. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
    (10:05 10:10, K. Lisá, RK-34-2012-14)
15. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o spolupráci na projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line
    (10:10 10:15, K. Lisá, RK-34-2012-15)
16. Projekt Digitalizace a ukládání - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (10:15 10:20, P. Pavlinec, RK-34-2012-16)
17. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (10:20 10:25, P. Pavlinec, RK-34-2012-17)
18. Posouzení stavu IT v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina
    (10:25 10:30, P. Pavlinec, RK-34-2012-18)
19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
    (10:30 10:35, P. Pavlinec, RK-34-2012-19)
20. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2012
    (10:35 10:40, P. Pavlinec, RK-34-2012-20)
21. Veřejná zakázka Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina
    (10:40 10:45, P. Pavlinec, RK-34-2012-21)
22. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
    (10:45 10:50, V. Novotný, RK-34-2012-22)
23. Žádost o přesun části finančních nákladů v rámci investičních prostředků Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    (10:50 10:55, H. Strnadová, RK-34-2012-23)
24. Návrh na stanovení odměny na základě výsledku hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    (10:55 11:00, H. Strnadová, RK-34-2012-24)
25. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2012
    (11:00 11:05, H. Strnadová, RK-34-2012-25)
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna v použití finančních prostředků v příloze D1 rozpočtu kraje na rok 2012
    (11:05 11:10, H. Strnadová, RK-34-2012-26)
27. Žádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
    (11:10 11:15, H. Strnadová, RK-34-2012-27)
28. Prohlášení k žádosti o podporu projektu III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2
    (11:15 11:20, H. Strnadová, RK-34-2012-28)
29. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    (11:20 11:25, L. Kettner, RK-34-2012-29)
30. Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    (11:25 11:30, L. Kettner, RK-34-2012-30)
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2012
    (11:30 11:35, L. Kettner, RK-34-2012-31)
32. Veřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
    (11:35 11:40, L. Kettner, RK-34-2012-32)
33. Výpůjčka movitých věcí (notebooků) Diecézní charitě Brno
    (11:40 11:45, I. Šteklová, RK-34-2012-33)
34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Lipnice nad Sázavou o příspěvek na opravu požární nádrže
    (11:45 11:50, I. Šteklová, RK-34-2012-34)
35. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
    (11:50 11:55, I. Šteklová, RK-34-2012-35)
36. Zrušení usnesení č. 0378/09/2012/RK - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    (11:55 12:00, I. Šteklová, RK-34-2012-36)
37. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2013
    (12:00 12:05, I. Šteklová , RK-34-2012-37)
38. Projekt KID CZ-A - monitorovací zpráva, žádost o platbu
    (12:05 12:10, I. Šteklová, RK-34-2012-38)
39. Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 - Vysočina - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    (12:10 12:15, J. Joneš, RK-34-2012-39)
40. Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Ministerstva životního prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012
    (12:15 12:20, J. Joneš, RK-34-2012-40)
41. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma
    (12:20 12:25, J. Joneš, RK-34-2012-41)
42. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Mrázkova louka
    (12:25 12:30, J. Joneš, RK-34-2012-42)
43. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina
    (14:00 14:05, J. Joneš, RK-34-2012-43)
44. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Nad Svitákem
    (14:05 14:10, J. Joneš, RK-34-2012-44)
45. Monitorovací zpráva č. 2 projektu CEC5 (OP Central Europe)
    (14:10 14:15, I. Fryšová, RK-34-2012-45)
46. Monitorovací zpráva č. 1 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
    (14:15 14:20, I. Fryšová, RK-34-2012-46)
47. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012
    (14:20 14:25, I. Fryšová, RK-34-2012-47)
48. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
    (14:25 14:30, I. Fryšová, RK-34-2012-48)
49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - uvolnění prostředků na opravu značení turistických cílů v Kraji Vysočina
    (14:30 14:35, I. Fryšová, RK-34-2012-49)
50. Žádost o podstatnou změnu globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina
    (14:35 14:40, I. Fryšová, RK-34-2012-50)
51. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
    (14:40 14:45, I. Fryšová, RK-34-2012-51)
52. Smlouva s Českým olympijským výborem a Českou olympijskou, a.s. o pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
    (14:45 14:50, M. Pech, RK-34-2012-52)
53. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2012
    (14:50 14:55, M. Pech, RK-34-2012-53)
54. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
    (14:55 15:00, M. Pech, RK-34-2012-54)
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (15:00 15:05, M. Pech, RK-34-2012-55)
56. Návrh na poskytnutí daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu pro studium v partnerském regionu Champagne-Ardenne
    (15:05 15:10, M. Pech, RK-34-2012-56)
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
    (15:10 15:15, M. Pech, RK-34-2012-57)
58. Modernizace vybavení technických škol - projekt Od myšlenky k výrobku
    (15:15 15:20, M. Pech, RK-34-2012-58)
59. Finanční příspěvek neziskové organizaci Mensa České republiky na organizaci krajského kola Logické olympiády 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    (15:20 15:25, M. Pech, RK-34-2012-59)
60. Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu studia zpěvu - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (15:25 15:30, M. Pech, RK-34-2012-60)
61. Zpráva o pilotním projektu - půdoochranné technologie
    (15:30 15:35, J. Matějek, RK-34-2012-61)
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vzpomínkový víkend na židovské spoluobčany z Černovic u Tábora a okolí
    (15:35 15:40, T. Škaryd, RK-34-2012-62)
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na realizaci díla s názvem HLAVA XXII
    (15:40 15:45, T. Škaryd, RK-34-2012-63)
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
    (15:45 15:50, J. Běhounek, RK-34-2012-64)
65. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz