Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-32

RK-34-2012-32.doc  RK-34-2012-32pr01.doc  RK-34-2012-32pr02.doc  RK-34-2012-32pr03.doc  RK-34-2012-32pr04.doc  RK-34-2012-32pr05.doc  RK-34-2012-32pr06.doc  RK-34-2012-32pr07.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-34-2012-32
NázevVeřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
Zpracoval J. Plotová, S. Měrtlová, D. Talpa, V. Kotrbová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuPodle § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon) kraj v samostatné působnosti zajišťuje záchytnou službu na svém území dle potřeby; za tímto účelem zřizuje nebo zakládá záchytné stanice, nemůže-li zajistit tuto službu záchytnými stanicemi, provozovanými jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami. Protialkoholní záchytná stanice je podle § 17 zákona zdravotnickým zařízením.
Kraj Vysočina v současné době zajišťuje záchytnou službu externě prostřednictvím společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., a to na základě Smlouvy o provozování protialkoholní záchytné stanice za cenu 19 080 255 Kč bez DPH, měsíčně 397 505 Kč bez DPH. Platnost této smlouvy končí dne 31. 3. 2013 a je třeba zajistit provozování záchytné služby od 1. 4. 2013.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zachovat stávající způsob zajištění záchytné služby prostřednictvím záchytné stanice jiné právnické nebo fyzické osoby, jak umožňuje zákon č. 379/2005 Sb. K zajištění služby odbor zdravotnictví navrhuje vyhlásit veřejnou zakázku, jejíž podmínky zadání vycházejí z následujících předpokladů:
* předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 20 000 000 Kč (§ 14 odst. 1 b) zákona o veřejných zakázkách; částka představuje hodnotu peněžitého závazku za 48 měsíců), vychází z hodnoty dosavadní zakázky,
* termín zahájení plnění: od 1. 4. 2013 (vzhledem ke konci platnosti stávající smlouvy),
* doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou s možností výpovědi s 6 měsíční výpovědní dobou (předpokládá se přijetí nové právní úpravy týkající se provozu záchytných stanic, která může změnit podmínky provozu, výpověď by kraji umožnila pružně reagovat na změnu právní úpravy a zajištění záchytné služby dle nových požadavků právních předpisů),
* nepřetržitý provoz záchytné stanice 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,
* doba dojezdu 75 minut,
* paušální náhrada nákladů za vyšetření, ošetření a hospitalizaci v záchytné stanici:
4 000 Kč, vybírá a vymáhá na svůj účet a pro sebe provozovatel záchytné stanice (je zachována stávající výše úhrady, rovněž jako výběr provozovatelem na jeho účet
a v jeho prospěch),
* kritériem výběru je nejnižší nabídková cena stanovená za 1 měsíc provozu.

K zajištění záchytné služby v Kraji Vysočina od 1. 4. 2013 proto odbor zdravotnictví radě kraje navrhuje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina formou otevřeného zadávacího řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-34-2012-32, př. 1, RK-34-2012-32, př. 2, RK-34-2012-32, př. 3, RK-34-2012-32, př. 4, RK-34-2012-32, př. 5, s tím, že lhůty budou stanoveny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
* ustanovit komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-34-2012-32, př. 6;
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-34-2012-32, př. 7
* stanovit, že kvalifikaci veřejné zakázky na služby Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina posoudí hodnotící komise;
* uložit Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit realizaci veřejné zakázky Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 20. 3. 2012 rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
Termíny jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise budou stanoveny dle zákona o veřejných zakázkách.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení nemá k materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina formou otevřeného zadávacího řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-34-2012-32, př. 1, RK-34-2012-32, př. 2, RK-34-2012-32, př. 3, RK-34-2012-32, př. 4, RK-34-2012-32, př. 5, s tím, že lhůty budou stanoveny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
ustanovuje
komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-34-2012-32, př. 6;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-34-2012-32, př. 7;
stanoví,
že kvalifikaci veřejné zakázky na služby Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru zdravotnictví zajistit realizaci veřejné zakázky Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz