Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-53

RK-11-2012-53.doc  RK-11-2012-53pr01.doc  RK-11-2012-53pr02.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-11-2012-53
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 01, mosty část 2) III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele stavebních prací veřejné zakázky Stavby - 01, mosty pro část 2) III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3 . Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění na ISVZ US. Nabídku v soutěži podalo celkem 18 uchazečů. Z hodnocení byly vyřazeny 2 nabídky. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-11-2012-53, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na stavební práce je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče SDS EXMOST spol. s r. o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ: 49454501, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 10 887 671,68 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-11-2012-53, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle materiálu RK-11-2012-53, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: Stavby - 01, mosty pro část 2) III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3 , dle materiálu RK-11-2012-53, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavby - 01, mosty pro část 2) III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3 uchazeči SDS EXMOST spol. s r. o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ: 49454501, v souladu s materiálem RK-11-2012-53, př. 2;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 1. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz