Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-21upr1

RK-11-2012-21upr1.doc
Číslo materiálu21upr1
Číslo jednacíRK-11-2012-21upr1
NázevZměna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mikyna, I. Olšanová
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání 12-ti podaných žádostí obcí, města a dobrovolného svazku obcí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen PRVKUK ). Žádosti lze rozdělit na dvě oblasti. Jedna oblast se týká změny navržených opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, zejména zajištění kvality a množství dodávané pitné vody pro obyvatele a tím zvýšené potřeby realizovat jednotlivá požadovaná opatření, se kterými PRVKUK nepočítal. Druhá oblast se týká změny navržených opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, neboť při zpracování projektových dokumentací bylo navrženo výhodnější řešení, než je uvedeno v PRVKUKu. Žádosti jsou podány v různém stupni rozpracování a to od záměrů pro územní plány obcí až po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území a schválí ho nejdéle na dobu 10 let. PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen OLVHZ ) eviduje 12 podaných žádostí o změnu PRVKUKu. O stanovisko bylo požádáno Ministerstvo zemědělství, které bylo spoluobjednatelem PRVKUKu a je ústředním orgánem na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. OLVHZ ke dni zpracování materiálu pro jednání rady kraje stanovisko Ministerstva zemědělství k navrhovaným změnám PRVKUKu neobdržel, přestože žádost o stanovisko mu byla zaslána dne 19. 1. 2012.
Návrh řešení Žádosti o změnu schváleného PRVKUKu předložily obec Černá, obec Horní Radslavice, obec Horní Dubenky, obec Křoví a město Žirovnice (změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou), VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč, obec Plandry, obec Rudíkov, obec Bohdalec, obec Rantířov, obec Veselý Žďár a obec Ježená (změna technického řešení v oblasti odvádění a čištění odpadních vod).
Předložené žádosti byly posouzeny pouze krajským úřadem, OLVHZ vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství se ke dni zpracování materiálu pro jednání rady kraje nevyjádřilo. OLVHZ navrhuje ke schválení změny PRVKUKu 11 předložených žádostí dle materiálu RK-11-2012-21, př. 1upr, ve kterém je uvedeno i odůvodnění ke změnám PRVKUKu.
Jednoho žadatele (město Žirovnice), jehož žádost není navrhována ke schválení, vyzve OLVHZ k doplnění a upřesnění podané žádosti. Po doplnění může být předložena na některé další jednání rady a následně zastupitelstva kraje.
StanoviskaMateriál byl projednán s příslušným složkovým radním Ing. Josefem Matějkem.

Odbor regionálního rozvoje:
Nemá připomínek k uvedenému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2012-21, př. 1upr1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 27. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz