Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-66

RK-34-2011-66.doc  RK-34-2011-66pr01.xls  RK-34-2011-66pr02.xls  RK-34-2011-66pr03.xls  RK-34-2011-66pr04.xls  RK-34-2011-66pr05.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-34-2011-66
NázevDotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 23. 9. 2011
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2011 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy). Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2011 ve výši 3 723 410 tis. Kč.
Současně s normativním rozpisem přímých výdajů byly z úrovně MŠMT rozepsány finanční prostředky na rozvojový program Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 (dále jen Hustota a Specifika) ve výši 47 566 tis. Kč.
Odbor školství, mládeže a sportu stanovil v souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis na jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované Krajem Vysočina a obcemi. Školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina bylo rozepsáno celkem 1 265 139 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 424 218 tis. Kč přímých výdajů na vzdělávání. Dále byly zapojeny i prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika v celkové výši 34 822 tis. Kč.
Část prostředků přímých výdajů ve vzdělávání ve výši 34 053 tis. Kč a část prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 12 744 tis. Kč zůstaly v souladu s metodikou MŠMT nerozepsány v rezervě (projednáno v radě kraje dne 19. 4. 2011 s usnesením č.0601/14/2011/RK a v zastupitelstvu kraje dne 10. 5. 2011 s usnesením č. 0235/03/2011/ZK).
V dubnu 2011 vyhlásilo MŠMT druhou etapu rozvojového programu Hustota a Specifika. Kraj Vysočina obdržel v rámci této druhé etapy finanční prostředky ve výši 4 530 tis. Kč. O tuto částku byla navýšena rezerva tohoto rozvojového programu a činila 17 274 tis. Kč.
K 15. 6. 2011 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část vytvořené rezervy. Po provedení těchto úprav rozpočtu bylo rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 274 698 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 434 148 tis. Kč. Zbývající částka přímých výdajů na vzdělávání ve výši 14 564 tis. Kč byla ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 28. 6. 2011 s usnesením č.1110/23/2011/RK a v zastupitelstvu kraje dne 20. 9. 2011 s usnesením č. 0439/05/2011/ZK).
K 23. 9. 2011 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část rezervy přímých výdajů na vzdělávání. Po provedení této úpravy je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 272 866 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 443 816 tis. Kč. V rezervě zbývá 6 728 tis. Kč.
V této úpravě rozpočtu byly použity i prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika. Po provedení této úpravy rozpočtu je rozepsáno z rozvojového programu Hustota a Specifika školám a školským zařízením zřizovaným krajem 19 398 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 23 617 tis. Kč. V rezervě zbývá 9 081 tis. Kč.
Informace o úpravě rozpočtu k 23. 9. 2011 je uvedena v příloze 5.
Zbývající rezervy budou rozepsány nejpozději v listopadu 2011.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* schválit změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 dle materiálu
RK-34-2011-66, př. 1 a o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika dle materiálu RK-34-2011-66, př. 3;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-34-2011-66, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
RK-34-2011-66, př. 2.
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-34-2011-66, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
RK-34-2011-66, př. 4.
Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 dle materiálu RK-34-2011-66, př. 1 a o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika dle materiálu RK-34-2011-66, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
* rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-34-2011-66, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-34-2011-66, př. 2;
* rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-34-2011-66, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-34-2011-66, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz