Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-65

RK-34-2011-65.doc  RK-34-2011-65pr01.xls
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-34-2011-65
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) byla přidělena Kraji Vysočina neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol v celkové výši 773 816 Kč. Účelem programu je překlenutí přechodného období mezi projekty VIP II a VIP III, které řeší podporu sítě školních poradenských pracovníků (speciálních pedagogů a psychologů). Přidělené částky příslušným školám pokryjí výdaje na průměrné platy těchto psychologů a speciálních pedagogů včetně odvodů a FKSP v období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011.
V příloze 1 tohoto materiálu jsou uvedeny školy, kterým byly výše uvedeným rozhodnutím přiděleny finanční prostředky.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS radě kraje navrhuje:
- schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT
na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol v celkové výši 773 816 Kč;
- schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-34-2011-65, př.1
- doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol uvedeným v příloze 1 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol v celkové výši 773 816 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-34-2011-65, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol uvedeným v materiálu RK-34-2011-65, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 8. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz