Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-44

RK-34-2011-44.doc  RK-34-2011-44pr01.pdf  RK-34-2011-44pr02.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-34-2011-44
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - rozdělení dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra poskytuje každoročně prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu krajů a hl. m. Prahy na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, která je poskytována cestou rozpočtů krajů a hl. m. Prahy formou účelově vázaného příspěvku krajům (dále jen dotace). Rozhodnutím Ministerstva vnitra obdržel Kraj Vysočina dotaci ve výši 3 851 000 Kč.
Dotace je poskytována proti žádosti kraje, kterou zpracovává odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s HZS kraje. Výše dotace se odvíjí od počtu jednotek SDH a jejich kategorií zařazených do plánu plošného pokrytí kraje. Kraj dotaci rozděluje v souladu s podmínkami stanovenými GŘ HZS ČR vybraným obcím (RK-34-2011-44, př. 2). Dotace je určena prioritně na:
* na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH - organizační, technická, pořízení a obnovu požární techniky apod.;
* na odbornou přípravu;
* úhradu výdajů za uskutečněný zásah jednotek SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Dotace je rozdělována mezi příjemce ve dvou etapách. První část dotace ve výši 1 050 000 Kč byla vyplacena v květnu a je určena obcím zřizujícím jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III. Druhá část dotace je rozdělována obcím na jejich jednotky SDH zařazené do plánu plošného pokrytí, a to zpravidla ve druhé polovině roku, kdy jsou patrné všechny výdaje obcí, zejména ty, které souvisí s výjezdy jednotek SDH mimo jejich územní obvod a výdaje na odbornou přípravu. Nyní jsou tyto údaje známy a je předložen návrh na rozdělení zbývající části dotace ve výši 2 801 000 Kč.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje na základě doporučení HZS kraje rozdělit druhou část dotace ve výši 2 801 000 Kč vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce dle materiálu RK-34-2011-44, př. 1.
Při rozdělování dotace se přihlíží ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materielně technickému vybavení jednotek SDH obcí a plánu odborné přípravy jejich členů jednotek SDH v souladu s podmínkami stanovenými GŘ HZS ČR.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00191.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 v celkové výši 2 801 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-34-2011-44, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz