Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-39

RK-34-2011-39.doc  RK-34-2011-39pr01.xls  RK-34-2011-39pr02.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-34-2011-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
Zpracoval D. Ptáčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2010 dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0513/07/2010/ZK rozpočet kraje na rok 2011. V Rozpočtu kraje na rok 2011 byla na kapitole Doprava schválena částka 1 000 000 Kč na dotace obcím na údržbu veřejné zeleně. Zásady Zastupitelstva č. 03/08, podle kterých byly dotace vypláceny, byly zrušeny na jednání zastupitelstva usnesením č. 0090/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011. Finanční podpora obcím je nově poskytována podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina, která rada kraje schválila na svém zasedání dne 8. 3. 2011 usnesením č. 0381/09/2011/RK (dále jen Pravidla). Na základě Pravidel si mohou obce Kraje Vysočina zažádat, po zrealizování akce, o poskytnutí daru. Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) po zkontrolování žádosti, vyúčtování a ověření předložených dokladů navrhne radě kraje poskytnout dar obcím, které splnily požadované podmínky.
Návrh řešení ODSH navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí daru obcím dle materiálu RK-34-2011-39, př.1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu
RK-34-2011-39, př.2
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav rezervy na kapitole Doprava, § 2212 (ÚZ 00015 - dotace obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí) je 878 107 Kč.
Odbor informatiky:
Žádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID PR00161.0019 až PR00161.0032.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-34-2011-39, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2011-39, př. 2.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz