Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-35

RK-34-2011-35.doc  RK-34-2011-35pr01.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-34-2011-35
NázevVisegrad Strategic Programme - projekt LDA V4
Zpracoval M. Rojková, K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuRozvoj informační společnosti je prioritou pro všechny země V4 (Visegrádská čtyřka = aliance čtyř států střední Evropy: Česka, Maďarska, Polska a Slovenska). Rada Kraje Vysočina uložila v květnu 2011 odboru informatiky úkol zajistit přípravu žádosti o strategický grant jehož cílem by bylo zmapování stavu zavádění eGovernmentu a ICT ve vybraných územních samosprávách v jednotlivých zemích V4 (usnesení č. 0738/16/2011/RK). Koncem července 2011 obdržel odbor informatiky zprávu o schválení žádosti - do současné doby však probíhalo vyjednávání s Mezinárodním Visegrádským Fondem doprovázené předkládáním dodatečně vyžádaných dokumentů (grant nebyl schválen v požadované výši, bylo třeba upravit věcné zaměření a rozpočet projektu). Schválený rozpočet projektu nyní činí 42 900 EUR, přičemž 70% je kryto z grantu, 30% partnery projektu. Hlavním partnerem projektu je občanské sdružení Český zavináč, se kterým Kraj Vysočina uzavřel Smlouvu o organizačních otázkách souvisejících s realizací projektu LDA - V4 (schváleno radou kraje dne 3. 5. 2011, číslo usnesení 0738/16/2011/RK) , na jejímž základě Kraj Vysočina ponese jednu polovinu nákladů z podílů partnerů, tzn. ze 30 %.)
Projekt bude oficiálně zahájen po podpisu smlouvy, která by v nejbližších dnech měla být zaslána z Mezinárodního Visegrádského Fondu na Kraj Vysočina - jakmile tuto smlouvu obdržíme, předložíme příslušný materiál ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Z důvodu krytí projektových aktivit žádá odbor informatiky o převod finančních prostředků plánovaných na rok 2011 a rok 2012 - tj. max. do výše 1 100 000 Kč.
Návrh řešení Na základě výše uvedených informací navrhujeme Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů dle výše uvedeného postupu na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou čerpány průběžně na základě požadavků projektu.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu - nemá k návrhu usnesení připomínky.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Schválený rozpočet projektu je
1 100 tis. Kč, 70% bude kryto z uvedeného grantu a 30% partnery projektu.
Projektová kancelář souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 100 000 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu LDA V4 s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz