Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-25

RK-34-2011-25.doc  RK-34-2011-25pr01.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-34-2011-25
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smluv ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0376/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace
- nájemní smlouva dle materiálu RK-34-2011-25 př.1 na nájem bytu č. 2 v domě č.p. 467 U Školy v Křižanově o velikosti 2+1 o podlahové ploše 40 m2, včetně příslušenství a vnitřního vybavení, za účelem tréninku samostatného bydlení klientů ústavu, od pronajímatele Anny Novotné, Jívoví 15. Nájemné za užívání bytu sjednáno ve výši 2 600 Kč, plus záloha na služby 2 400 Kč. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou do 31. 12. 2012, s možností prodloužení dohodou dle potřeby nájemce.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 Zásad , je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého a movitého majetku dle materiálu RK-34-2011-25.
StanoviskaOSV nemá námitek k uzavření smlouvy dle materiálu RK-34-2011-25.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého a movitého majetku dle materiálu
RK-34-2011-25.
Odpovědnost ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, odbor majetkový
Termín 30. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz